Pages Menu
Categories Menu

Vedtekter

 

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik

 

Kapittel 1 – Navn og formål

 

§ 1.1 Navn

Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik.

 

§ 1.2 Definisjoner

 • Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG)
 • Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er det øverste utøvende studentorgan ved HiG i tiden mellom hvert årsmøte.
 • Norsk Studentorganisasjon (NSO): Er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge.
 • Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP): SOPPs oppgave er å tilby relevante produkter og tjenester til studievirksomheten ved høgskolene i Gjøvik og Lillehammer.
  • Styret: Jobber med den daglige virksomheten og andre oppgaver tildelt av Studentparlamentet
 • • Medlemmer i styret: Styremedlemmer i Studentparlamentet, herunder:
 • Lederen av Studentparlamentet
 • Nestleder av Studentparlamentet
 • Hovedtillitsvalgt (HTV) ved hver avdeling, med vara-HTV som stedfortreder
 • Velferds-Ansvarlig

§1.2.1 – Medlemmer i Studentparlamentet:

 • Leder: Lederen av Studentparlamentet
 • Nestleder: Nestleder av Studentparlamentet
 • HTV: Hovedtillitsvalgte for alle avdelinger
 • Vara-HTV: Vara hovedtillitsvalgte for alle avdelinger
 • Velferds-Ansvarlig: Øverste velferdsansvarlige representant
 • Velferds-Kontaktperson: Grupper og lags kontaktperson og Velferdsansvarliges stedfortreder
 • ISU representant: Representant for «International Student Union»
 • Årsmøtet: Studentparlamentets øverste organ, der alle studenter har møte- og stemmerett.
 • Velferdspolitisk ansvarlige (Velferdsansvarlig og velferdskontakt): Ansvarlige for studentaktiviteter og grupper underordnet Studentparlamentet i tillegg til studenttjenester av psykososiale natur.
 • Observatører: Høgskolestudenter som ønsker å møte på Studentparlamentets møter. Disse har ikke møterett men kan møte dersom studentparlamentet inviterer dem.
 • Grupper: All samordnet aktivitet underordnet Studentparlamentet og tilfredsstiller krav om verv regnes som en gruppe.
 • Kulltillitsvalgt: Talsperson for en enkelt klasse.
 • Studentrepresentanter: Studentrepresentanter i råd og utvalg ved Høgskolen og eksternt

 

§ 1.3 Verv og stillinger

 • Leder av Studentparlamentet: Øverste tillitsvalgt ved institusjonen.
 • Nestleder av Studentparlamentet: Nest øverste tillitsvalgt ved institusjonen.
 • Velferds-Ansvarlig: Ansvarlig for velferdspolitikk i Studentparlamentet.
 • Velferds-Kontaktperson: Ansvarlig for kontakt med studenter og grupper underordnet Studentparlamentet og kontaktperson for psykososiale tjenester.
 • Organisasjonssekretær: Ansatt av skolen som sekretær for Studentparlamentet.
 • Hovedtillitsvalgt ved avdelingen: Øverste tillitsvalgt ved sin respektive avdeling valgt av kulltillitsvalgte på avdelingen.
 • Vara-HTV for avdelingen: Nest øverste tillitsvalgt ved sin respektive avdeling valgt av kulltillitsvalgte på avdelingen.
 • Kulltillitsvalgt: Representant for sin klasse, valgt av klassen for et skoleår.

 

§ 1.4 Formål

Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik er en interesseorganisasjon for alle studenter ved Høgskolen.

 

Organisasjonen har til oppgave å:

 • Ivareta studentenes faglige interesse, og fremme saker som angår studentenes arbeidsvilkår og trivsel på tvers av avdelingene.
 • Fremme studentenes syn i saker som tas opp til behandling i de øvrige organer ved Høgskolen.
 • Fatte vedtak i saker der Studentparlamentet har fått delegert vedtaksrett.
 • Være bindeledd mellom studentene, avdelingene og skolen, og mellom studentene og andre organisasjoner.
 • Drive tillitsvalgtapparatet.
 • Arbeide for en kvalitativ høyverdig utdanning ved Høgskolen.
 • Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå. Jf. Lov om universiteter og høgskoler § 4-1, punkt 4.
 • Tilrettelegge og stimulere til et aktivt miljø blant studentene ved Campus Gjøvik.
 • Gjennomføre inspirasjonskveld for de tillitsvalgte
 • Invitere alle studentrepresentanter til møter med fokus på informasjonsutveksling og status

 

 

Kapittel 2 – Årsmøtet

 

§ 2.1 Årsmøtets myndighet

Årsmøtet er Studentparlamentets øverste organ og avholdes én gang i året, i løpet av januar.

 

§ 2.2 Årsmøtets sammensetning

Følgende deltakere har møterett og -plikt:

 • Studentparlamentet
 • Studentparlamentets Arbeidsutvalg
 • Studentenes representanter i Høgskolestyret

 

Følgende deltakere har møterett:

 • Samtlige studenter ved HiG som har betalt studieavgift for inneværende studieår. Hvis SOPP-representant ikke er betalende student, har denne også møterett.

 

Stemmerett:

 • Samtlige studenter ved HiG (som har betalt studieavgift for inneværende studieår) har stemmerett ved Årsmøtet.

 

§ 2.3 Årsmøtets beslutningsdyktighet

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 25 stemmeberettigede er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer må vedtas med kvalifisert flertall, 3⁄4 av fremmøtte.

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 

-Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og 2 – to – protokollunderskrivere.

-Rapporter:

 • Årsberetningfra Studentparlamentets arbeid det foregående året.
 • Årsberetningfra de tillitsvalgtes arbeid på de ulike avdelingene.
 • Aktivitetsrapport fra velferdspolitisk i Studentparlamentet.
 • Årsregnskap fra foregående året.

-Forslag:

 • Forslag til budsjett for kommende år.
 • Arbeidsprogram for det kommende år.
 • Forslag til vedtektsendringer.
 • Forslag til endringer i organisasjonens sammensetning.
 • Innkomne saker.

 

§ 2.4 Frister for Årsmøtet

Førsteinnkalling skal sendes alle med møterett senest tre(3) uker før Årsmøtet. Innkallingen skal inneholde:

 • Tid og sted for møtet
 • Forslag til sakliste
 • Informasjon om saksfrister til møtet

Andreinnkalling skal sendes alle med møterett senest en(1) uke før Årsmøtet. Andreinnkalling skal inneholde:

 • Tid og sted for møtet
 • Endelig sakliste
 • Sakspapirer
 • Endringsforslag til vedtektene

Alle saker som ønskes oppmeldt til Årsmøtet må sendes inn innen to(2) uker før Årsmøtet.

 

§ 2.5 Vedtektsendringer

Studentparlamentet skal på første møte i høstsemesteret utnevne en Vedtektskomité på tre personer som skal innstille på vedtektsendringer til Årsmøtet. Leder av komiteen velges fra Arbeidsutvalget.

Eventuelle vedtektsendringer vedtas av Årsmøtet. Endringer i vedtektene trer i kraft umiddelbart etter at Årsmøtet er hevet. Ved 2/3-flertall kan Årsmøtet vedta at enkeltendringer trer i kraft på et senere tidspunkt, innenfor inneværende kalenderår.

 

 

Kapittel 3 – Ekstraordinært årsmøte

 

§ 3.1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom:

• minst 10% av de stemmeberettigede studentene, eller 50% av Studentparlamentet krever det.

Tidspunkt og sted for ekstraordinært årsmøte fastsettes av Studentparlamentets styre. Ekstraordinært årsmøte må finne sted innen 5 – fem – uker etter at krav er fremsatt i henhold til denne paragraf.

 

§ 3.2 Frister for ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes ut senest 2 – to – uker før møtet. Saksdokumenter sendes ut senest 1 – én – uke før møtet.

 

§ 3.3 Ekstraordinært årsmøte

Det er kun saker som er oppmeldt til ekstraordinært årsmøte som skal behandles.

 

 

Kapittel 4 – Studentparlamentet

 

§ 4.1 Studentparlamentets myndighet

Studentparlamentet behandler og fatter beslutninger etter retningslinjer og myndighet gitt av Årsmøtet. Studentparlamentet innstiller alle saker til Årsmøtet, med unntak av saker hvor innstillingen er delegert.

Studentparlamentet innkaller til Årsmøtet, jfr. § 7.

 

§ 4.2 Regler for verv i Studentparlamentet

 • Representantene i Studentparlamentet forplikterseg til å delta på 75% av møtene de har møteplikt på for å kunne få attest for vervet. Gyldig fravær skal dokumenteres til Studentparlamentet.
 •  En representant kan ikke velges til flere verv i Studentparlamentet samtidig.
 • Studentparlamentet kan ikke pålegge studentrepresentanter til Høgskolestyret mandat i saker.
 • Valgte representanter forplikterseg til å følge Studentparlamentets stillingsbeskrivelse for sitt verv, samt kunne kommunisere og gjøre seg forstått på norsk

Stillingsbeskrivelsene for hvert enkelt verv fastsettes av studentparlamentet senest tre(3) uker før fristen til å stille til valg av ny(e) representant(er) går ut. Stillingsbeskrivelser gjelder for førstkommende periode.

 

§ 4.3 Studentparlamentets oppgaver

Studentparlamentet skal behandle og gjøre vedtak i saker som vedrører hovedlinjene for Studentparlamentets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. De enkeltes arbeidsoppgaver er videre regulert av arbeidsinstruksene.

 

 

Kapittel 5- Møtevirksomhet i Studentparlamentet

 

§ 5.1 Generell møtevirksomhet

Møteinnkallinger skal skje med minst seks (6) dagers varsel, og sakslisten med eventuelle vedlegg bør følge innkallingen. Innkalling skal minimum inneholde følgende punkter:

 •  Tid og sted for møte

 

 •  Navn på alle som har møteplikt

 

 •  Navn på alle som har møterett

Saker som skal meldes opp til et møte, må sendes til Studentparlamentet i god tid før sakslisten og innkallingen til møtet sendes ut.

Referat fra møtevirksomheter sendes ut innen seks (6) dager etter møteslutt.

Innkallinger og referater for all møtevirksomhet i Studentparlamentet, med underliggende avdelinger skal sendes på mail til alle med møterett og gjøres lett tilgjengelig for alle klassetillitsvalgte.

Vedtak i Studentparlamentet fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

§ 5.2 Møte for kulltillitsvalgte

Studenter skal representeres ved en kulltillitsvalgt som har møte-, tale- og stemmerett.

Representanter i Studentparlamentet har observatørstatus på de ulike tillitsvalgtmøter, med tale- og forslagsrett. Tillitsvalgtmøte holdes avdelingsvis minimum tre (3) ganger i halvåret.

Hovedtillitsvalgt ved hver avdeling er sammen med sin vararepresentant ansvarlig for avholde disse møtene. Møte for kulltillitsvalgte er et diskusjonsforum, og man kan ikke fatte formelle vedtak på disse møtene.

 

Følgende har møteplikt på møte for kulltillitsvalgte:

 •  Hovedtillitsvalgt for avdelingen

 

 •  Vara hovedtillitsvalgt for avdelingen Følgende har møterett på tillitsvalgtmøtene:

 

 •  Kulltillitsvalgt for alle klassene som hører til den respektive avdelingen

 

 •  I enkeltsaker og enkelte møter, kan tillitsvalgte velge å innvilge gjester møterett ved 2/3 flertall. Innkallingen til tillitsvalgtmøte skal sendes til alle som har møterett og møteplikt Referat fra tillitsvalgtmøte skal sendes til alle som har møterett og møteplikt og dekan på den respektive avdeling

 

§ 5.3 Studentparlamentsmøte

Det skal avholdes minst tre (3) Studentparlamentsmøter i semesteret. Alle med møterett på Studentparlamentsmøte har også talerett.

Følgende har møteplikt på Studentparlamentsmøte:

 • • Studentparlamentets medlemmer
 • • Organisasjonssekretær i Studentparlamentet

Følgende har møterett på Studentparlamentsmøte:

 • Studentrepresentant fra Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP)
 • Studentrepresentanter i Høgskolestyret

 

 •  Representanter til landsstyret i Norsk Studentorganisasjon (NSO) oppnevnt av Studentparlamentet

Følgende har stemmerett på Studentparlamentsmøte:

 •  Studentparlamentets medlemmer

 

 • Studentrepresentantene i høgskolestyret

Øvrige representanter kan inviteres ved behov med talerett:

 • • Rektor og prorektor
 • • Studiedirektør
 • • Høgskoledirektør
 • • Dekaner
 • • Representant fra øverste studieorganisasjon ved Fagskolen Innlandet
 • • Representant fra administrasjonen i Studentsamskipnaden i Oppland
 • • Studentprest

Observatører uten talerett:

Personer som ønsker å overvære Studentparlamentets møter kan delta som gjest, uten forslags-, tale og stemmerett. Møtet kan ved enkeltsaker innvilge gjester talerett. Møtet kan med 2/3-flertall vedta å lukke møtet.

Innkallingen til Studentparlamentsmøte skal sendes til:

 • • Alle som har møterett og møteplikt

Referat fra Studentparlamentsmøte skal sendes til:

 • • Alle som har møterett og møteplikt

 

§ 5.4 Styremøte i Studentparlamentet

Styret møtes etter fastsatt møteplan og ved behov.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre (3) av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Følgende har møteplikt på styremøter:

 • HTV ved hver avdeling
 • Leder og nestleder i Studentparlamentet
 • Velferdsansvarlig
 • Organisasjonssekretær i Studentparlamentet

 

Følgende har stemmerett på styremøtene:

• Møtepliktige (med unntak av organisasjonssekretær) eller dens stedfortreder

 

Personer som ønsker å overvære Studentparlamentets styremøter kan delta som gjest, uten forslags-, tale- og stemmerett. Representerte styremedlemmer på møtet kan ved enkeltsaker innvilge enkelte gjester talerett ved 2/3 flertall. Møtet kan med 2/3-flertall vedta å lukke møtet.

Innkallingen til styremøte i Studentparlamentet skal sendes til:

• Alle som har møterett og møteplikt

Referat fra styremøte i Studentparlamentet skal sendes til:

• Alle som har møterett og møteplikt

 

§ 5.5 Møte med høgskoleledelsen

Det skal avholdes minst to (2) møter hvert semester for å drøfte forhold knyttet til studentdemokratiet ved høgskolen og saker som er blitt tatt opp på tillitsvalgtmøter, styremøter i Studentparlamentet og Studentparlamentsmøter som berører ledelsen. Studentparlamentet innkaller til dette møtet.

Følgende har møteplikt på møte med ledelsen:

 • • Leder
 • • Nestleder
 • • Hovedtillitsvalgte
 • • Organisasjonssekretær i Studentparlamentet
 • • Rektor
 • • Høgskoledirektør
 • • Studiedirektør

Følgende har møterett på møte med ledelsen:

• Prorektor

• Administrerende direktør i Studentsamskipnaden (SOPP)

• Spesielt inviterte.

 

Innkallingen til møte med høgskoleledelsen skal sendes til:

• Alle som har møterett og møteplikt

Referat fra møte med høgskoleledelsen skal sendes til:

• Alle som har møterett og møteplikt

 

 

Kapittel 6 – Styret

§ 6.0 Dersom medlemmer av styret fratrer sine verv, kan Studentparlamentet foreta suppleringsvalg.

§ 6.1 Arbeidsoppgaver

Styret utarbeider forslag til stillingsinstruks for de forskjellige representantene, forslaget må vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.

Enhver representant plikter å følge sin stillingsinstruks.

Studentparlamentet har ansvar for at studentene er representert i råd og utvalgt oppnevnt av høgskolestyret.

 

§ 6.2 Styretsin myndighet

Styret er ansvarlig for den daglige driften av Studentparlamentet ved HiG, og behandler saker i tiden mellom Studentparlamentsmøtene, etter retningslinjer og myndighet gitt av Årsmøtet og Studentparlamentet.

Styret er ansvarlig overfor Studentparlamentet og Årsmøtet, men kan fatte beslutning i saker etter fullmakt gitt av Studentparlamentet eller Årsmøtet.

 

 

Kapittel 7 – Valg

 

§ 7.1 Valgkomiteen

Det er valgkomiteen som har ansvaret ved gjennomføring av valg i Studentparlamentet. Organisasjonssekretær er kontaktperson til valgkomiteen. Om organisasjonssekretær stiller til valg er det en person utpekt av styret, som ikke stiller til valg som skal være kontaktperson.

 

§ 7.1.1 – Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen skal til enhver tid bestå av minst tre (3) personer. Det bør tilstrebes ulik faglig bakgrunn for valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteen har ikke myndighet til å gjennomføre sitt virke om de av ulike årsaker skulle bestå av færre medlemmer enn de tre, eller om noen av medlemmene ikke er deltagende i arbeidet.

 

§ 7.1.2 – Valgkomiteens arbeide

Valgkomiteen skal i samarbeid med Studentparlamentet informere alle skolens studenter om muligheten for å stille til valg. Dette er arbeid som må gjøres kontinuerlig, med spesielt fokus ved høstens semesterstart og ved studentparlamentets tre valgperioder. Valgkomiteen har ansvaret for at alle verv har minst en kandidat som stiller til valg. Komiteen skal gjennomføre fortløpende kandidatintervju med samtlige kandidater, og innstille en kandidat til hver stilling.

 

§ 7.1.3 – Valg av valgkomiteen

Studentparlamentet er ansvarlig for å informere alle om deres mulighet til å sitte i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer velges på Studentparlamentets årsmøte ved alminnelig flertall. Ved flere enn tre kandidater skal det gjennomføres urnevalg. Hvis årsmøtet ikke lykkes med å velge inn en fullstendig valgkomite påfaller denne myndighet Studentparlamentet.

Studentparlamentet skal gjennomføre suppleringsvalg innen én (1) måned etter årsmøtets slutt.

 

§ 7.1.4 – Frafall i valgkomiteen

Om noen av valgkomiteens medlemmer må fratre sitt verv før periodens slutt skal Studentparlamentet gjennomføre suppleringsvalg jamfør § 7.1.3, og valget skal gjennomføres innen to (2) uker etter medlemmets frafall.

 

7.1.5 – Mistillit

Valgkomiteen kan ikke avsettes i sin helhet, men det kan rettes mistillit mot enkeltpersoner.

Forslaget om mistillit kan fremmes av enkeltpersoner og skal fremmes skriftlig til Studentparlamentet. Studentparlamentet kan avsette enkeltmedlemmer av valgkomiteen med 2/3 flertall.

 

§ 7.2 Valg

 

§ 7.2.1 – Valgperioder

Leder velges i oktober, og har funksjonstid fra 1. januar til 31. desember. Nestleder og velferdspolitiske stillinger velges i april, og har funksjonstid fra 1. juni til 31. mai påfølgende år. Avdelingenes hovedtillitsvalgte (HTV) med vara velges i løpet av høstsemesteret, og har funksjonstid fra 2 uker etter dette møtet, og frem til neste valg av HTV. Alle representantene velges for en periode av gangen.

 

§ 7.2.3 – Stemmelikhet

Ved stemmelikhet ved valg til Studentparlamentet skal det en (1) uke etter valget arrangeres omvalg for gjeldende verv.

Ved ekstraordinære situasjoner og/eller rot med foregående valg vil Studentparlamentet vedta hvordan stemmelikheten skal behandles, valgkomiteen skal være tilstede på dette møtet. Studentparlamentet og valgkomiteen har ikke myndighet til å vedta hvem som vinner valget. Kandidater som har stilt til valg og er påvirket av stemmelikheten har verken møte-, tale- eller stemmerett.

 

§ 7.2.4 – Elektronisk valg

Valg til Studentparlamentet (med unntak av HTV/Vara-HTV) skal foregå elektronisk via høgskolens elektronisk læringsplattform, heretter “LMS” (f.eks. Fronter). Valgperioden skal påløpe en (1) uke. Valgkomiteen skal i samarbeid med kontaktperson fra Studentparlamentet tilse at valglokalet blir opprettet og fungerer to (2) uker før valget startes. Det er valgkomiteen som skal ha kontakt med LMS-ansvarlig, og sørge for at denne har all nødvendig informasjon om valget. Det er kun LMS-ansvarlig som skal ha administrativ tilgang på valglokalet og som har mulighet til å foreta utskrift etter gjennomført valg. Det skal aldri oppgis stemmefordeling underveis i et valg. Utskrift av ferdig valg gis til samlet valgkomite, som gjør opptelling. Dersom valget ikke lar seg gjennomføre elektronisk av ekstraordinære årsaker, kan det gjennomføres urnevalg.

 

§7.3 Valg av representanter

Ved valg av representanter til utvalg, hvor ansvaret for dette ligger hos Studentparlamentet, skal muligheten for å melde interesse for disse vervene informeres om, før valget gjennomføres. Dette gjelder:

 • • Representanter til utvalg og nemnder oppnevnt av skolen
 • • Representanter til styret i Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP)
 • • Representanter til Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Studentparlamentet har ikke lov til å fylle verv i utvalg uten at vervet først har vært utlyst. Valg av kandidater skal foretas på Studentparlamentsmøte, og velges ved alminnelig flertall Enkeltpersoner i Studentparlamentet har ikke myndighet til å sette personer inn i verv.

 

 

Kapittel 8 – Velferd

 

§ 8.1 Velferdsmedlemmer

For å kunne benytte seg av Studentparlamentet sitt velferdstilbud må man være velferdsmedlem i Studentparlamentet. Alle som betaler medlemsavgift til Studentparlamentet er velferdsmedlemmer. Velferdstilbudet er all organisert aktivitet tilbudt av grupper underordnet Studentparlamentet.

 

§ 8.1.1 Høgskolen i Gjøvik

Studenter ved Høgskolen i Gjøvik er automatisk velferdsmedlemmer da de betaler medlemsavgift til Studentparlamentet gjennom semesteravgiften.

 

§ 8.1.2 Fagskolen Innlandet

Studenter ved Fagskolen Innlandet er også automatisk velferdsmedlemmer med forbehold om at Studentrådet ved Fagskolen Innlandet betaler medlemsavgift for alle skolens studenter til Studentparlamentet pålydende gjeldende medlemsavgift for automatiske velferdsmedlemmer.

 

Følgende forbehold gjelder:

Kan ikke inneha verv i Studentparlamentet.

 

§ 8.1.3 Eksterne medlemmer

Ikke-studenter som har betalt medlemsavgift pålydende gjeldende medlemsavgift for automatiske velferdsmedlemmer til Studentparlamentet, kan benytte seg av Studentparlamentets velferdstilbud, men med følgende forbehold: Kan ikke inneha verv i Studentparlamentet eller underordnede grupper. Ved aktiviteter i grupper har studentmedlemmer fortrinnsrett. Ikke-studenter må dermed vike ved begrensninger.

 

§ 8.2 Opprettelse av grupper

Velferdsmedlemmerkan opprette en ny gruppe ved å levere inn dokument etter mal  som er utarbeidet av Studentparlamentet – til Studentparlamentet.

 

En gruppe kan kun opprettes dersom:

 • Gruppens aktivitet ikke strider med Studentparlamentet sine vedtekter.
 • Gruppen består av minimum to representanter – hvorav styrevervene, leder og økonomiansvarlig inngår.

 

§ 8.3 Formål

En gruppe skal gjennom en definert aktivitet tilrettelegge, rekruttere og stimulere til et aktivt miljø blant studentene ved Campus Gjøvik.

 

§8.4 Regler for aktivitetsgrupper

Alle grupper forplikter seg til å følge “Regler for aktivitetsgrupper” gitt av Studentparlamentet. Om gruppen ikke har utført sine plikter i henhold til reglene, vil gruppen anses som inaktiv. Studentparlamentet har følgende regler for aktivitetsgrupper:

• Vedtekter for Studentparlamentet

• Stillingsinstrukser

• Retningslinjer for grupper og lag underlagt Studentparlamentet

 

§ 8.5Styret i en aktivitetsgruppe

 

§8.5.1 Påkrevde verv

En gruppe må til enhver tid inneha både leder og økonomiansvarlig. Hvis gruppen ikke innehar disse vervene regnes gruppen som inaktiv. Et medlem kan ikke inneha flere enn et påkrevd verv i samme gruppe. De påkrevde vervenes arbeidsoppgaver er definert i vervets stillingsinstruks.

 

§ 8.5.2 Øvrige styreverv

Utover de påkrevde vervene kan styret selv bestemme sin egen sammensetningen.

 

§ 8.5.3 Utskiftning av styre

Utskiftning av styre bør skje innen årsskifte, og gruppen skal sørge for god nok overlapping mellom nytt og gammelt styre.

 

§ 8.6 Markedsføring

Gruppene må:

 • Holde hjemmesider eller tilsvarende medier oppdatert til enhver tid.
 • Sørge for å markedsføre gruppen slik at alle studenter er klar over gruppens eksistens.

 

Informasjon om gruppens primæraktiviteter skal være tilgjengelig også på engelsk.

 

§ 8.7 Rapportering

Gruppene har ansvar for å holde Studentparlamentet oppdatert om endringer i gruppens styre. Dersom en gruppe settes inaktiv, skal Studentparlamentet Velferdinformeres om dette.

 

§ 8.8Inaktive grupper

En gruppe regnes som inaktiv dersom medlemmene ikke har opprettholdt det som kreves for at en gruppe skal holdes aktiv. Jfr. § 8.4 «Regler for aktivitetsgrupper»

 

§ 8.9 Budsjettåret

Budsjettåret går fra 1.desember til 30. november.

 

§ 8.10 Tildeling av midler

Grupper som ønsker støtte fra Studentparlamentet Velferd kan søke fordelingsmøte om midler. Ved søknad om midler gjelder bestemmelsene i § 8.15 vedrørende krav til søknad om midler.

 

§ 8.11 Fordelingsmøte

Studentparlamentet fordeler velferdsmidlene sine en gang i året, på fordelingsmøtet.

 

§ 8.12 Fordelingsmøtets formål

Fordelingsmøtet har som formål å fordele Studentparlamentets velferdsmidler mest mulig rettferdig i forhold til medlemstall og aktivitetsnivå som er på de forskjellige gruppene. Studentparlamentet har ansvar for at alle søknader som er kommet inn innen tidsfristen blir behandlet på fordelingsmøtet. Fordelingsmøtet holder avstemning og avgjør fordelingen av velferdsmidlene.

 

§ 8.13 Møtetidspunkt

Fordelingsmøtet skal avholdes i løpet av en periode på to – 2 – uker før utgangen av budsjettåret.

 

§ 8.14 Innkalling til fordelingsmøte

 

§ 8.14.1 Utsending

Innkalling til fordelingsmøte skal sendes ut senest tre – 3 – uker før møtet avholdes.

 

§ 8.14.2 Saksliste og fordelingsforslag

Saksliste, samt Studentparlament Velferds fordelingsforslag skal sendes ut senest syv – 7 – dager før møtet avholdes.

 

§ 8.15 Krav til søknad om midler

Søknad om midler skal være innsendt til Studentparlamentet Velferd senest fjorten – 14 – dager før møtet avholdes. Søknaden skal følge mal utformet av Studentparlamentet Velferd og skal inneholde:

• Fremdriftsplan

• Budsjett

• Regnskap

• Søknad med prioritert øremerking

• Oversikt over medlemmer og utstyr

 

§ 8.16 Fordelingsforslag

Studentparlamentet Velferd og styret i Studentparlamentet går igjennom innkomne søknader og utformer et fordelingsforslag. Fordelingen skal utformes mest mulig rettferdig i forhold til aktivitetsnivå og medlemstall i de forskjellige gruppene. Studentparlamentet har ansvar for at alle søknader som oppfyller kravene i § 8.15, vedrørende krav til søknad om midler, behandles og inkluderes i fordelingsforslaget.

 

§ 8.17 Stemmerett ved fordelingsmøtet

Det gis kun tale- og stemmerett til to medlemmer pr. gruppe. Ved tre eller flere representanter, må det gis beskjed om hvilke to representanter som skal ha tale- og stemmerett.

 

§ 8.18 Representasjon

Grupper som har sendt inn søknad har møteplikt og skal stille med minst én representant på fordelingsmøtet. Dette tas med i betraktning når fordelingsforslaget behandles. En gruppe som ikke er representert, vil ikke kunne få støtte på et fordelingsmøte. Ved 2/3 flertall ved fordelingsmøtet, kan denne paragrafen unnvikes.

 

§ 8.19 Nedstemming av fordelingsforslag

Dersom fordelingsmøtet nedstemmer fordelingsforslaget vil det avholdes et nytt fordelingsmøte to – 2 – uker senere. Gruppene vil da ha syv – 7 – dager til å sende inn ny søknad. Nytt fordelingsforslag legges frem på møtet.

 

§ 8.20 Forfordeling av velferdsmidler

Følgende poster er faste, med forbehold om at Studentparlamentet Velferd kan kreve innsyn i regnskap.

 • International Students Union GUC får 100 kr per internasjonale student ved Høgskolen i Gjøvik.
 • Studentenes Hus «Huset» får 20% av velferdsmidlene.
 • UKA får 10% av velferdsmidlene.
 • Arrangøren av «skidagen» får 6% av velferdsmidlene.

 

Kapittel 9 – Økonomi

 

§ 9.1 Innledning

Studentparlamentets økonomiske midler skal fordeles og forvaltes på en demokratisk måte som fremmer Studentparlamentets formål.

Studentparlamentet ved Velferdsansvarlig har ansvar for den økonomiske oppfølgingen av grupper.

Studentparlamentet fører månedlig kontroll med regnskapet.

Alle i Studentparlamentet skal signere en erklæring som at de har lest og godtatt kapittel 9 i vedtektene som omhandler økonomi.

Studentparlamentet mottar støtte fra SOPP i hvert semester. Av de mottatte midlene skal 30% fordeles til Studentparlamentet. De resterende 70% skal settes av til velferdsmidler som skal brukes på studentaktiviteter i grupper underordnet Studentparlamentet.

 

§ 9.2 Regnskapsrapport

Nestleder i samråd med styret skal utarbeide og legge fram en fullstendig regnskapsrapport for foregående år som viser Studentparlamentets resultatregnskap og økonomiske situasjon. Regnskapsrapporten skal tydelig vise avvik for at årsmøte enklere skal kunne føre kontroll med Studentparlamentets bruk av midler.

 

§ 9.3 Budsjett

Nestleder i samråd med styret skal legge frem et budsjett for årsmøte med forventede utgifter og kostnader for kommende år. Budsjettet skal vise de økonomiske konsekvensene av de planlagte aktivitetene for kommende år. Årsmøte godkjenner budsjettet for kommende år.

 

§ 9.4 Ansvarsforhold

Årsmøtet skal føre kontroll med Studentparlamentets bruk av midler. Dette skjer ved at Studentparlamentet legger frem fullstendig regnskapsrapport på årsmøtet i januar. Årsmøtet kan vedta at Studentparlamentet skal ta opp lån, såfremt det er rom for dette i budsjettet. Låneopptak som ikke er vedtatt på årsmøtet er ikke bindende for Studentparlamentet, og ansvar for slike lån påligger den/de som tar opp lånet.

§9.4.1 Styrets ansvar

Styret har hele tiden ansvar for budsjettkontroll.

Styret har rett til å bestille varer eller tjenester på Studentparlamentets vegne. Utover dette kan styret gi nødvendige fullmakter.

 

§9.4.2 Økonomiansvarlig i Studentparlamentet

Nestleder i Studentparlamentet har hovedansvaret for økonomien i Studentparlamentet.

Økonomiansvarlig er ansvarlig for å utføre enkle regnskapsrutiner og ha kontroll over budsjettet. Økonomiansvarlig har ansvar for å registrere utgifter og inntekter til Studentparlamentets konto. Gruppenes økonomi styres og følges opp av Velferdsansvarlig. Gruppene skal i hovedsak derfor henvende seg til Velferdsansvarlig når det kommer til økonomiske spørsmål.

Alle utgifter skal være registrert før det sendes til SOPP. SOPP har ansvar for trekk fra kontoen.

 

§ 9.5 Rutiner

 

§9.5.1 Kostnader ved tillitsvalgtmøter.

Hovedtillitsvalgt ved hver avdeling har sin egen post i budsjettet. Det er deres ansvar å holde kontroll. Hovedtillitsvalgt har rett til å bestille varer eller tjenester på Studentparlamentets vegne innenfor denne budsjettposten. Denne summen skal ikke overskrides.

 

§9.5.2 Reisekostnader

Alle tillitsvalgte, og andre, som skal reise på Studentparlamentets regning må først skrive under på en erklæring om at de har lest økonomikapittelet i vedtektene.

På reiser skal billigste reisemåte benyttes. Når reiser med billigst reisemåte tilsier en reisetid på 8 timer, eller hvor spesielle hensyn gjør det nødvendig, kan det etter vedtak i Styret benyttes andre og dyrere reisemåter. Studentparlamentet dekker bare kjøregodtgjørelse og taxi dersom dette er billigste reisemåte eller etter vedtak i styret i hvert enkelt tilfelle. Kjøregodtgjørelse følger Statens satser. Studentparlamentet dekker ikke taxi dersom ikke kvittering for beløpet og begrunnelse foreligger. Reisekostnader refunderes normalt etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig bilag sammen med reiseregning foreligger økonomiansvarlig.

 

§ 9.5.3 Diett

Ved reiser av minimum ett døgns varighet for tillitsvalgt, hvis ikke annet er vedtatt i styret gis godtgjørelse for diett med 50% av Statens diettsatser for reiser i Norge. Denne satsen gjelder for reiser i både Norge og utlandet. For reiser under ett døgn varighet gis diettgodtgjørelse etter særskilt vedtak i Studentparlamentet.

 

§ 9.6 Velferdsmidler.

Bruk av velferdsmidler skal ikke stride mot studentparlamentets vedtekter. Alle grupper er pliktig til å annonsere sine budsjetterte aktiviteter til Studentparlamentet. Dersom dette ikke følges vil gruppens styre stå personlig økonomisk ansvarlig for dette.

 

§ 9.6.1 Utdeling av midler

Alle grupper underordnet Studentparlamentet har rett til å søke midler ved fordelingsmøtet. Følgende poster er faste, med forbehold om at Studentparlamentet Velferd kan kreve innsyn i regnskap:

 

 • International Students Union GUC får 100 kr per internasjonale student.

 

 • Studentenes Hus «HUSET» får 20% av velferdsmidlene.

 

 • UKA får 10% av velferdsmidlene.

 

 • Arrangøren av «skidagen» får 6% av velferdsmidlene.

 

§ 9.6.2 Rutiner for bruk av midler

Utbetalinger skjer ved bruk av utbetalingsanvisningen utformet av Studentparlamentet. Denne fylles ut og leveres til Studentparlamentet Velferd, sammen med kvittering/faktura.

 

§ 9.6.3 Tildeling av midler

Gruppene oppfordres til å søke om midler til varige gjenstander framfor forbruksvarer.

 

§ 9.6.4 Kriterier for bruk av midler

Midler tildelt av Studentparlamentet kan ikke benyttes til kjøp av rusmidler.

 

§ 9.6.5 Ubenyttede midler

Ubenyttede midler tildelt ved fordelingsmøtet tilfaller Studentparlamentet Velferd to – 2 – uker før utgangen av budsjettåret og vil bli fordelt på nytt ved fordelingsmøtet.

 

§ 9.6.6 Dispensasjon mot § 9.6.4

På styremøter i Studentparlamentet kan det innvilges dispensasjon mot § 9.6.4 med 2/3 flertall. Ved dispensasjon forpliktes gruppa til å fremme en sunn drikkekultur, og stille med rusfrie alternativer.

 

§ 9.7 Inaktive grupper

Dersom en gruppe er funnet inaktiv (se § 8.15), vil gruppens midler være fryst på konto ut budsjettåret. Fire – 4 – uker før budsjettårets utgang vil gruppens midler tilfalle Studentparlamentet-Velferd og fordeles på nytt dersom gruppen fremdeles er funnet inaktiv.

 

Kapittel 10 – Mistillit og tilbakekalling

 

§ 10.1 Mistillit mot Studentparlamentet

Studentparlamentet kan ikke avsettes i sin helhet.

Et tillitsvalgtmøte ved en avdeling kan med 2/3 flertall avsette avdelingens representant i Studentparlamentet.

 

§ 10.2 Mistillit mot Styret

Mistillitsforslag mot Styret eller enkeltpersoner i Styret kan fremsettes av enkeltpersoner, og vedtas med 2/3 flertall av Studentparlamentet. Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig til valgkomiteen, som fremmer saken for Studentparlamentet. Styremedlemmene skal i innkallingen gjøres kjent med at forslag om mistillit skal behandles. Sakens dokumenter er unntatt offentlighet og legges frem for Studentparlamentet ved møtestart. Den det gjelder har rett til å forklare seg overfor Studentparlamentet før beslutning fattes. Møtet føres for lukkede dører. Valgkomiteen deltar som kontrollører.

 

§ 10.3 Fremsetning av mistillitsforslag mot andre tillitsvalgte

Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og fremlegges Studentparlamentet. Ved fremlagt mistillitsforslag vil Studentparlamentet avholde avstemning i den gruppen som den tillitsvalgte representerer, og ved 2/3 flertall vil den tillitsvalgte bli avsatt. Ved mistillit blir vara ny representant.

 

 

Kapittel 11 – Generelle bestemmelser

 

§ 11.1 Avgjøring av tvister

Tolking av disse vedtekter, og tvister om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved sivile domstoler. Saker skal avgjøres av Arbeidsutvalget med rett til å anke til Studentparlamentet.

 

§ 11.2 Taushetsplikt

Alle representanter i Studentparlamentet har taushetsplikt om personopplysninger og andre saker der dette vises å være hensiktsmessig eller er underlagt norsk lov. Årsmøtet kan under skjerpede omstendigheter pålegge seg selv taushetsplikt.

 

§ 11.3 Tilføyinger/strykninger eller endringer av vedtektene

Ved endringer av vedtektene eller tilføyinger/strykninger under de ulike kapitler og paragrafer, skal dette tydeliggjøres ved at det anføres at det her har skjedd en endring, dato for endringen og i hvilket fora (årsmøte).

 

§ 11.4 Gjeldende fra: 26/02-2015