Pages Menu
Categories Menu

Info om verv & råd/utvalg

Info om verv og ulike råd/utvalg v./HiG

SP – verv

Leder:

Studentparlamentets leder er det øverste leddet i Studentparlamentet, fungerer som styreleder og leder den daglige virksomheten. Leder har ansvaret for alle møter som inngår i Studentparlamentet, problemløsning av studentsaker, samt å delegere oppgaver til Studentparlamentets medlemmer. Leder har også ansvaret for den langsiktige utviklingen av Studentparlamentet, samt mediehåndtering som angår studentene. I tillegg følger et verv i Læringsmiljøutvalget. Vervet gir en økonomisk godtgjørelse som tilsvarer ca. en 30% stilling.

Valget av leder blir gjennomført i oktober, og trer i kraft i desember, med varighet i ett år.

Stillingsinnstruks for Studentparlamentsleder

 

Nestleder:

Nestleder er leders høyre hånd og er stedfortreder i leders fravær. Nestleder bistår organisasjonssekretæren ved behov, og har ansvar for Studentparlamentets økonomi og markedsføring. Sammen med resten av Studentparlaments medlemmer er nestleder et bindeledd mellom studentene og skolens ledelse, og deltar aktivt med de aktivitetene som trengs for å fremme studentenes saker. Som nestleder driver du med enkel regnskapsføring og får erfaring med organisering og administrasjon. Nestleder en del av Studentparlament-styret og deltar på styremøter, Studentparlaments-møter og kaffemøter med skoleledelsen. I tillegg følger også et verv i Studiekvalitetsutvalget.  Vervet gir en økonomisk godtgjørelse som tilsvarer ca. en 25% stilling.

Valget av nestleder blir gjennomført i april, og trer i kraft i mai, med varighet i ett år.

Stillingsinnstruks for nestleder

 

Hovedtillitsvalgt (HTV):

HTV er den øverste tillitsvalgte på avdelingen, fungerer som et bindeledd mellom studentene og skolens ledelse, og deltar aktivt med de aktivitetene som trengs for å fremme studentenes saker. HTV gjennomfører tillitsvalgtmøter på sin avdeling, og har sammen med sin vara ansvaret for å bistå de kulltillitsvalgte i deres arbeid.  HTV er en del av Studentparlament-styret, og deltar på tillitsvalgtmøter på avdelingen, Studentparlaments-møter, styremøter og kaffemøter med skoleledelsen.

Valget av HTV blir gjennomført i november, og trer i kraft i januar, med varighet i ett år.

Stillingsinnstruks hovedtillitsvalgt

 

Vara hovedtillitsvalgt (Vara HTV):

Vara HTV fungerer som et bindeledd mellom studentene og skolens ledelse, og deltar aktivt med de aktivitetene som trengs for å fremme studentenes saker. Vara HTV er sekretær under tillitsvalgtmøtene på avdelingen, og skal sammen med HTV forberede tillitsvalgtmøtene og bistå de kulltillitsvalgte i deres arbeid. Vara HTV deltar på kulltillitsvalgtmøter på avdelingen og Studentparlaments-møter.

Valget av Vara HTV blir gjennomført i november, og trer i kraft i januar, med varighet i ett år.

Stillingsinnstruks vara hovedtillitsvalgt

 

 

Velferdsansvarlig:

Velferdsansvarlig har hovedansvaret for velferdspolitikken og gruppenes økonomi i Studentparlamentet, samt å legge til rette for et allsidig og velfungerende aktivitets- og velferdstilbud for studentene. Velferdsansvarlig sikrer rettferdig og fornuftig fordeling og bruk av ressurser fordelt på grupper og lag, og har ansvaret for å arrangere og gjennomføre fordelingsmøte. Sammen med resten av studentparlaments medlemmer er velferdsansvarlig et bindeledd mellom studentene og skolens ledelse, og deltar aktivt med de aktivitetene som trengs for å fremme studentenes saker. Velferdsansvarlig er en del av Studentparlament-styret og deltar på styremøter, Studentparlaments-møter og kaffemøter med skoleledelsen. I tillegg følger også et verv i Læringsmiljøutvalget.

Valget av velferdsansvarlig blir gjennomført i april, og trer i kraft i mai, med varighet i ett år.

Stillingsinnstruks velferdsansvarlig

 

Velferds kontaktperson:

Velferds kontaktperson skal sammen med velferdsansvarlig legge til rette for et allsidig og velfungerende aktivitets- og velferdstilbud for studentene, samt å arrangere fordelingsmøte. Velferds kontaktperson er et bindeledd mellom grupper og lag på skolen og Studentparlamentet, og en sentral del av jobben vil være å sørge for god kommunikasjon og informasjonsformidling. Sammen med resten av studentparlaments medlemmer er velferds kontaktperson et bindeledd mellom studentene og skolens ledelse, og deltar aktivt med de aktivitetene som trengs for å fremme studentenes saker. Velferds kontaktperson deltar på Studentparlaments-møter. I tillegg følger også et verv i Læringsmiljøutvalget.

Valget av velferds kontaktperson blir gjennomført i april, og trer i kraft i mai, med varighet i ett år.

Stillingsinnstruks velferds kontaktperson

 

Valgkomiteen:

Valgkomiteen er underlagt Studentparlamentet og jobber med å informere, forberede og gjennomføre valg til studentparlamentets medlemmer, samt andre råd og utvalg på skolen. Valgkomiteen lager valgplakater, markedsfører valgene og snakker med studentene om de ulike vervene som finnes på skolen. Som medlem av valgkomiteen får studenten et godt innblikk i Studentparlamentet og om de mulighetene som finnes for studentene til å engasjere seg på skolen.

Valgkomiteens tre medlemmer velges på Studentparlamentets årsmøte i februar/mars, med varighet i ett år.

 

 

Andre råd og utvalg ved skolen

Høgskolestyret:

Høgskolestyret er skolens øverste organ, og har bl.a. ansvaret for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet. Styret fastsetter skolens strategi, mål, resultatkrav, samt den interne organiseringen. I tillegg avgir de også regnskap og legger fram budsjett for kommende år. Studentrepresentantenes stemme teller på lik linje med de ansatte, og man deltar i diskusjoner som fører til skolens strategiske valg. Vervet er lønnet, og styremøter holdes tre ganger i semesteret, inklusivt et todagers seminar/styremøte utenfor skolens område. Det velges to representanter og to vara.

Valget av studentrepresentanter til Høgskolestyret blir gjennomført i mai, og trer i kraft i august, med varighet i ett år.

 

Klagenemnda:

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak ved skolen, og behandler bl.a. klager på eksamener. Dette vervet gir studentene et innsyn i høgskolesystemet på en annen måte, og man får god kjennskap til gjeldende lovverk. Vervet er lønnet på lik linje som studieassistent. Studentparlamentet utpeker to studentrepresentanter og to vara.

Valget av representanter til klagenemnda blir gjennomført i august, og tiltrer i september, med varighet i ett år.

Link til mer info: http://hig.no/om_hig/raad_og_utval/klagenemnd

 

Likestillingsutvalget:

Likestillingsutvalget skal sørge for at ingen føler seg diskriminert ved skolen, og at ikke likestillingsloven blir brutt ved ansettelser. Utvalget behandler innkommende saker som angår disse temaene. Studentparlamentet utpeker en studentrepresentant.

Valget blir gjennomført i desember, og tiltrer i januar, med varighet i ett år.

Link til mer info: http://hig.no/om_hig/raad_og_utval/likestillingsutvalet

 

Læringsmiljøutvalget:

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at bestemmelser om læringsmiljø blir ivaretatt, og jobber for å bedre studentvelferden på skolen. Utvalget har ansvaret for at det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er forsvarlig, samt at det så langt det lar seg gjøre blir lagt til rette for studenter med særskilte behov. Som student får du her muligheten til å påvirke studentenes hverdag på et overordnet nivå. LMU har møter 3 – 4 ganger i semesteret. Vervet følger SP-leder vervet og begge velferdsvervene, og er ikke lønnet.

Link til mer info: http://hig.no/om_hig/raad_og_utval/lmu

 

Norsk Studentorganisasjon:

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er en uavhengig interesseorganisasjon for studenter ved norske universiteter og høgskoler. De arbeider for studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser. Delegatene deltar på formøter med landsstyre-representantene, hvor de går igjennom sakspapirer, og representerer HiG sine synspunkt på de ulike sakene. Delegatene deltar også på regionsmøte og landsmøte. Studentparlamentet utpeker 3 hoved-delegater og to vara i januar, med varighet i ett år.

 

Skikkethetsnemnda:

Skikkethetsnemnda foretar helhetsvurderinger av studenter ved helsefag og vurdere om de har de faglige og personlige forutsetninger som trengs for å kunne fungere som helsepersonell. Studentparlamentet utpeker to studentrepresentanter.

Valg gjennomføres i november, og tiltrer i desember, med varighet i ett år.

Link til mer info: http://hig.no/om_hig/raad_og_utval/skikkethetsnemnda

 

Studentsamskipnaden i Oppland:

Som studentrepresentant i Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) vil du få muligheten til å ha innvirkning på blant annet kantina, studentboliger, studentbarnehagen, studenthelsetjenesten og mjøsbok. Vervet er lønnet. Studentparlamentet utpeker to faste representanter og to vara.

Valget gjennomføres i mars og tiltrer i mai, med varighet i to år.

 

Studiekvalitetsutvalget:

Studiekvalitetsutvalget gir råd og bidrar til å utvikle den pedagogiske virksomheten ved skolen, og tilrettelegger for pedagogisk kompetanseutvikling. Studentrepresentanten får muligheten til å være med på å påvirke studiekvaliteten ved skolen, og å arrangere kvalitetsseminaret. Studentrepresentanter utpekes av Studentparlamentet.

Valget blir gjennomført i august og tiltrer i september, med varighet i ett år.

Link til mer info: http://hig.no/om_hig/raad_og_utval/sku

 

Studienemnda:

Formålet med studienemnda er å sikre god kvalitet på studiene ved skolen. Studienemnda godkjenner nye studieretninger og reviderer eksisterende studie- og fagplaner, samt gjennomfører syklisk evaluering av studieprogrammer. Som studentrepresentant i Studienemnda vil du få innsikt i hvordan prosessene fungerer i en profesjonell organisasjon, og erfaring i å sitte i et organ med beslutningsmyndighet. Det utbetales honorar etter medgått møtetid. Studentrepresentanter utpekes av Studentparlamentet.

Valget blir gjennomført i desember og tiltrer i januar, med varighet i ett år.

Link til mer info: http://hig.no/om_hig/raad_og_utval/studienemnda

 

Tilsettingsutvalget:

Tilsettingsutvalget lyser ut undervisnings- og forskerstillinger, samt leser igjennom innkomne søknader og godkjenner innstillinger. Studentrepresentanten får mulighet til å delta på intervjurunder og prøveforelesninger, og får et godt innsyn i ansettelserprosessen på skolen. Studentrepresentanten utpekes av Studentparlamentet.

Valget blir gjennomført i desember og tiltrer i januar, med ønsket varighet i to år.

Link til mer info: http://hig.no/om_hig/raad_og_utval/tilsettingsutvalet

 

Valgstyret:

Valgstyret arrangerer valget av representanter til Høgskolestyret, og skal sørge for at valget går riktig for seg. De oppnevner tellekorps og godkjenner tellingen, samt vurderer eventuelle klager. To studentrepresentanter utpekes av Studentparlamentet.

Valget blir gjennomført i mars og tiltrer i april, med varighet i ett år.