Leveringstid fjernlånsmateriale

Vår gode konsulent Mona gjennomførte i uke 17 og 18 nok en telling av leveringstiden på fjernlånsmateriale bestilt til HIG-biblioteket fra andre bibliotek.

Tallene viser at leveringstiden er svært stabil – i snitt tok det 3,08 dager fra bestillingen ble utført til materialet var mottatt. Ved forrige tellling var snittet 3,05. Totalt ble det registrert leveringstid for 79 dokumenter (52 artikler og 27 bøker).

Gjennomsnittstallene kan imidlertid lure oss, særlig fordi elektronisk leveringen av artikler øker. Ser vi på leveringstiden for artikler så har den økt litt – i snitt tar det 2,5 dager fra bestillinger til mottak. Det er en økning fra 2,25 i forrige telling høsten 2014. Bøker har så og si uforandret leveringstid – 4,19 nå i vår mot 4,18 i fjor høst. For elektronisk leverte artikler har det dessverre vært en økning i leveringstiden – fra 0,62 i fjor høst til 1,06 i år.

Av transportørene av fjernlånsmateriale har Posten forbedret seg fra i fjor høst. Fjernlånsmaterialet sendt via Posten tok i april 4,29 dager i snitt – en nedgang fra 5,09 dager. Den andre transportøren, Bibliotek Transport, økte dessverre leveringstiden kraftig, fra 3,59 til 4,48. Forskjellen mellom de to leverandørene er dermed svært liten.

Tallene for leveringstid for fjernlånsmateriale finner du her: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj52PgJ5ECSYdDIzaHVVSlZFTElxYXljODZjOHpjT2c&usp=drive_web#gid=0

Bruk av instruksjonsfilmer

HIG-biblioteket har i perioden januar til april i 2015 hatt færre studenter og ansatte inne til kurs og opplæring enn tidligere år. Ut fra kapasitet og prioriteringer i vår pedagogiske plattform er dette en ønsket utvikling. Vi har hatt som målsetning å forsøke å redusere virkningene av dette med å erstatte det vi tar bort med andre tilbud som er mindre ressurskrevende. Som erstatning og supplement for kurs og veiledning i undervisningsrom har vi laget mange instruksjonsvideoer som dekker ulike tema. Vi har pr. i dag godt over 60 filmer i vår YouTube-kanal og disse utgjør en viktig del av det pedagogiske tilbudet HIG-biblioteket gir i den forstand at de dels brukes som forberedelse til fysiske kurs/veiledninger, dels erstatter fysiske kurs og veiledninger.

Ut fra tallene som Google Analytics gir ser vi at antall visninger av instruksjonsfilmene har hatt en økning på 12,5 % i perioden januar-mars 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Ser man på tallene for antall minutt sett så er det i 2015 en økning på 30,2 %. Det er også interessant å legge merke til at listene over de 10 mest populære filmene ut fra antall visninger og antall viste minutter er ulike, og at de har endret seg fra 2014 til 2015. Spesielt blir videoene knyttet til EndNote vist oftere og de blir også sett mer i antall sette minutter i 2015 sammenlignet med 2014.

Tabell 1: Ti på topp - antall visninger januar-mars 2014-2015

Tabell 1: Ti på topp – antall visninger januar-mars 2014-2015.

Tabell 2: Ti på topp - vist i antall minutter januar-mars 2014 og 2015.

Tabell 2: Ti på topp – vist i antall minutter januar-mars 2014 og 2015.

Alt i alt viser dette at videotilbudet brukes stadig mer og at videoene antagelig brukes som en erstatning og supplement for et noe redusert kurstilbud. Det er også svært interessant å legge merke til at rent temamessig så er videoer knyttet til databasesøk nesten fraværende på ti-på-topp listene. Filmene som brukes mye er i stor grad knyttet til ulike sider ved skriveprosessen – problemstilling, bruk av word, innsamling av data og referansehåndtering.

Utlånsstatistikk årets fire første måneder

Det er travle dager, og det er umulig å finne tid til å gjøre et skikkelig dypdykk inn i statistikken. Men noen tall er lett tilgjengelig, og da er det enkelt å gjøre noen enkle sammenstillinger. Figuren nedenfor viser utlån (utlån + fornyelser) ved HIG-biblioteket fordelt på månedene januar, februar, mars og april for årene 2011-2015. Som figuren viser holder utlånet seg relativt stabilt selv om er litt variasjon i utlånet i mars og april. Dette skyldes tidspunktet for påskeferien. Så langt i 2015 er utlånet omlag 6,5 % høyere enn i 2014.

Utlån ved HIG-biblioteket i årets fire første måneder 2011-2015

Utlån ved HIG-biblioteket i årets fire første måneder 2011-2015

Ellers driver vi fortsatt med trafikktellingen midt i bachelor-innspurten. Det er mao. mye data som skal samles inn og prosesseres. Det kommer vi tilbake til når bachelor-studentene har gjort seg ferdig med sine bacheloroppgaver.

Besøksstatistikk og besøk i ubemannet åpningstid

Siden vi innførte løsningen med ubemannet åpningstid i august 2014 har vi vært spente på hvor mange det er som bruker bibliotekfasilitetene når personalet er til stede kontra ubemannet åpningstid. På sikt er naturligvis målet å øke den totale bruken av bibliotekfasilitetene.

Med løsningen som vi har installert for ubemannet åpningstid følger det med en statistikkmodul slik at det er mulig å se hvor mange som bruker lånekortet sitt for å gå inn i biblioteket når det er ubemannet. Men, observasjoner via kameraene som passer på døra inn i biblioteket viser at studentene gjerne kommer i grupper på 2 og 3 personer når de bruker biblioteket i ubemannet åpningstid. Derfor er de faktiske tallene med brukere i ubemannet åpningstid høyere enn det statistikkmodulen forteller oss – disse tallene bør multipliseres med en faktor som ivaretar disse observasjonene. I figuren nedenfor har vi multiplisert antall brukere som har brukt lånekort for å komme inn i biblioteket pr. uke i januar og februar med en faktor på 2.

besøk_ubemannet_åpningstid_pr_uke_2014

Hittil i år er det i snitt 206 besøkende pr. uke i ubemannet åpningstid. Av andre statistikkrapporter vet vi at omlag 55 % av disse besøkene skjer på fredag ettermiddag, lørdag og søndag.

Hvor mange utgjør så besøkene i ubemannet åpningstid i forhold til totalt antall bibliotekbesøk? Vi har ikke besøksstatistikk inndelt på besøk pr. uke – vi avleser besøksstatistikken hver måned. Men tar vi tallene for januar og februar og deler på antall uker får vi et besøkstall på 1 925. Det er en oppgang på 3,3 % fra samme periode i 2014 – altså før vi satte i gang løsningen med ubemannet åpningstid. Besøk i ubemannet åpningstid utgjør i snitt 10,7 % av antall bibliotekbesøk.

Vi kan altså slå fast at hoveddelen av bibliotekbesøket foregår når biblioteket er bemannet. Ca. 90 % av alle besøk i biblioteket skjer fra kl. 08.00 til 19.00 (15.30 på fredag). Halvparten av de som bruker biblioteket når det er ubemannet gjør det på fredag ettermiddag, lørdag og søndag. Vi forventer at bruken av biblioteket i både ubemannet og bemannet åpningstid vil øke når eksamensperiodene nærmer seg.

Ny årsmelding tilgjengelig

Høgskolebibliotekets årsmelding for 2014 er ferdigstilt. Årsmeldinga inneholder som vanlig analyser og statistikk knyttet til bruk og drift av høgskolebiblioteket. Av innholdet kan jeg nevne at høgskolebiblioteket aldri har levert flere dokumenter enn i 2014, og besøkstallene har aldri vært høyere. Årsmeldinga finner du her: http://issuu.com/higbib/docs/__rsmelding2014

Besøksstatistikk 2006-2014

HiG-biblioteket har siden innflyttingen i nye lokaler i 2006 hatt vekst i antall besøkende hvert eneste år. Fra ca. 44 000 besøk i 2006 nådde vi en foreløpig topp i 2014 med nesten 93 000 besøk. Denne doblingen er jo positive tall – vi skal være et læringssenter og da er antall besøkende naturligvis en viktig indikator. Men en ting er de faktiske tallene – det er jo også slik at antallet studenter og ansatte har økt og hvordan ser tallene ut da? Figuren nedenfor viser antall besøk pr. student/ansatt for årene 2006 til 2014, og som figuren viser var det en topp i 2011 og siden den gang har antall gjennomsnittlig besøk gått ned både i 2012, 2013 og 2014. I snitt var hver student/ansatt innom biblioteket 27,8 ganger og tallene for 2014 ligger såvidt over snittet for perioden. Vi er spent på om løsningen med ubemannet åpningstid kan være med på å snu den nedadgående trenden.

 

Antall besøk pr. student/ansatt i HiG-biblioteket i perioden 2006-2014.

Antall besøk pr. student/ansatt i HiG-biblioteket i perioden 2006-2014.

 

Ny trafikktelling på gang

Som en del av bibliotekets handlingsplan for 2015 har vi bestemt oss for å gjennomføre en ny trafikktelling i perioden februar-mai 2015. Årsaken til at vi vil gjennomføre en ny telling er at biblioteket gikk i gang med ubemannet åpningstid og fikk nye lesesalsplasser og flere studentarbeidsplasser i løpet av 2014. Vi er naturligvis spente på i hvilken grad disse tiltakene har endret bruken av biblioteket. Så fort vi er ferdig med telling og analyse vil vi gjøre resultatene og dataene tilgjengelig for andre interesserte.

Har du lyst til å se hvordan sonekartet ser ut for 2015? Da kan du ta en titt her: Sonekart 2015

Økt bruk av e-artikler i 2014

Vi har kommet godt i gang med arbeidet med årsmelding og statistikken for 2014, og foreløpige tall viser en tildels sterk økning i bruken av e-artikler sammenlignet med 2013:

  • Academic Search Elite: + 22,5 %
  • Emerald: + 49,6 %
  • IEEE: + 36,3 %
  • OVID: + 36,5 %
  • Proquest: + 74,1 %
  • Sage: + 6,2 %
  • ScienceDirect: + 61,9 %
  • Springer: + 49,9 %

En base har nedgang, men den er til gjengjeld ganske beskjeden:

  • ACM: – 1,7 %

Tilgjengelige årsmeldinger

HIG-biblioteket har digitalisert sine årsmeldinger fra perioden 1995-2013. Vi bruker naturligvis vår egen statistikkblogg for å gjøre dem tilgjengelige, og her har vi opprettet en egen side hvor gamle og nye årsmeldinger vil ligge tilgjengelig. Vi regner ikke med den helt store interessen for denne publikasjonen, men vi ønsket å rydde i hyllene og digitalisering av årsmeldingene var et overkommelige prosjekt.

Prisutvikling innkjøpte bøker 2013-2014

Også i år har min gode medarbeider Inger Johanne oversendt en regnskapsrapport som viser gjennomsnittlig bokpris på bøker innkjøpt i 2014. På samme måte som for 2013, viser oversikten pris og prisforskjellen mellom bøker innkjøpt til de ulike HIG-avdelingene og hvordan disse har utviklet seg fra 2013.

Gjennomsnittlig bokpris for alle våre bokinnkjøp i 2014 var på kr 420. Året før var prisen kr 356. Det gir en prisøkning på kr 64 eller 18 %. Prisøkningen fra 2012 til 2013 var på kr 32 (10 %). Vi kan konstatere at også i 2014 var prisøkningen på bøker langt høyere enn ordinær prisstigning, og vi antar på samme måte som i 2013 at mye av denne økningen må tilskrives svekkelsen av den norske kronen i forhold til sentrale valutaer (dollar, euro og pund).

Utvikling i snittpris for bokkjøp ved HIG-biblioteket 2012-2014

Snittpris for bokkjøp ved HIG-biblioteket 2012-2014

Ser vi på gjennomsnittlig bokpris for hver enkelt avdeling ved HIG så ser vi at det er relativt stor forskjell i pris og prisutvikling. De dyreste bøkene er bøkene innkjøpt til avd. TØL (Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse) – gjennomsnittpris på bøkene til denne avdeling var på kr 475. I forhold til 2013 er det en prisoppgang på kr 81, eller 20,6 %. I forhold til snittprisen på alle bøkene vi kjøpte i 2014, ble bøker innkjøpt til TØL 12,4 % dyrere.

Billigst er bøkene til HOS-avdelingen (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie). Snittprisen for bøker til HOS lå i 2014 på kr 377. I 2013 var snittprisen til HOS-bøker kr 323, og det gir en endring i pris på kr 54. Det gir en prisøkning på på 16,7 %. HOS-bøkene er 43 kroner, eller 10,3 % billigere enn snittet for alle innkjøpte HIG-bøker i 2014.

Den avdelingen som ligger nærmest snittet er IMT-avdelingen – Avdeling for informatikk og medieteknikk. Snittprisen for bøker kjøpt til IMT var i 2014 på kr. 407, dvs. 56 kroner eller 16 % dyrere enn året før. IMT-bøkene var 13 kroner (2,2 %) billigere enn snittprisen for innkjøpte HIG-bøker.

Denne lille sammenstillingen viser at det er relativt store prisforskjeller mellom bøker kjøpt inn til ulike avdelinger. Som vi ser så er det også ulik prisutvikling mellom bøkene innkjøpt til ulike avdelinger og fagområder. Det blir interessant å se hvordan valutasvingninger vil innvirke på pris og antall innkjøpte bøker i 2015.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.