Mer undervisning i 2016

Tidligere i 2016 så det ut til at færre studenter og ansatte kom til å benytte seg av UB Gjøviks undervisningstilbud. Men en hektisk desember snudde trenden og totalt ble det undervist/veiledet til 15 flere studenter/ansatte i 2016 enn året før. Det er en økning på ca. 2 %. Totalt 770 studenter/ansatte benyttet seg av undervisningstilbudet i 2016. Antallet timer brukt til undervisning økte fra 196,5 timer i 2015 til 213,5 timer i 2016, en økning på 8,7 %. Tatt personalsituasjonen i betraktning er vi rimelig fornøyd med dette resultatet.brukergrupper

Statistikken viser at antallet veiledninger og undervisning på grunnivået øker, mens det er en nedgang i den mer avanserte undervisningen. Dette illustreres godt i figuren «Antall deltakere pr. brukergrupper» hvor vi ser at det er langt flere bachelorstudenter som bruker undervisningstilbudet, mens det er en liten nedgang blant masterstudentene og stor nedgang blant PhD, Videreutdanningsstudenter og ansatte.

avtilhørSom vanlig inneholder statistikken noen overraskelser. Statistikken for 2016 er intet unntak. I 2015 var avdelingstilhørigheten til de som benyttet seg av undervisningstilbudet ganske likt mellom avdelingene. Men 2016-statistikken viser at vi er tilbake til et mønster hvor studenter/ansatte fra en avdeling er kraftig overrepresentert i forhold til faktisk størrelse. Vi har ingen fullgod forklaring på hvorfor dette svinger så mye fra år til år, men vi antar at det er et samspill mellom hvor aktive/passive vi er på markedføringssiden og hvordan avdelingene legger opp sine studieprogram.

 

Lengre leveringstid på færre fjernlån

UB Gjøvik teller med jevne mellomrom for å sjekke leveringstiden på fjernlån. Dessverre har leveringstiden gått opp, både i 2015 og 2016. Siste tellling høsten 2016 viste at gjennomsnittlig leveringstid for fjernlån i perioden var 6,45 dager. Kortest leveringstid registrerte vi på bøker – der tok det i snitt 4,38 dager fra bestillingen ble sendt til vi mottok boka hos oss. Resultatet for artikkelleveransene var meget svakt med en gjennomsnittlig leveringstid på 12 (!) dager. Og ikke en artikkel ble sendt oss elektronisk i denne perioden. Det var så å si dødt løp mellom leverandørene (Posten og Bibliotek Transport) med henholdsvis 6,5 og 6,44 gjennomsnittlig leveringstid.

Det er antagelig gode forklaringer på at leveringstiden har gått opp. Antallet leverte dokumenter er langt lavere enn tidligere perioder, noe vi er sikre på skyldes bedre on-line tilgang som følge av NTNU-fusjonen. Det betyr at fjernlånet nå særlig omfatter dokumenter (artikkeler) som det er vanskeligere å få tak i, noe som i seg selv medfører lengre leverings-/effektueringstid. Leveringstiden på bøker er faktisk lavere enn det var våren 2016 og det tyder på at fjernlånet i Alma nå begynner å gå raskere og bedre.

Du kan som vanlig se resultatene av tellingene våre i regnearket hvor vi oppsummerer tellingene våre. Dataene går fra 2012 og framover. Regnearket kan du se  her: http://blog.hig.no/bibstat/innlansstatistikk/

Besøk i ubemannet åpningstid

I september var jeg på besøk ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å fortelle litt om erfaringene vi ved NTNU i Gjøvik har gjort med meråpent – dvs. en løsning hvor åpningstiden er en miks av bemannet og ubemannet åpningstid. Vi har holdt på med meråpent siden våren 2014, og derfor er det fortsatt spennende å se på statistikken med jevne mellomrom. Hvordan fordeler besøket seg og skjer det en utvikling over tid? Ganske raskt etter at meråpent ble igangsatt så vi et mønster hvor mellom 55 % og 60 % av besøket i ubemannet åpningstid (meråpent) skjer på fredag, lørdag og søndag. Nedenfor har jeg satt opp besøkstallene for tre sammenlignbare perioder (f.o.m. 24. september t.o.m. 24. oktober) i 2014, 2015 og 2016.

tabell_besøkende_sept

Som det fremgår av tabellen har andelen besøkende som er innom biblioteket i ubemannet åpningstid i helga økt vesentlig fra 2014 til 2016. Totalt antall besøkende er noe lavere i 2016 sammenlignet med 2015 (4,9 %), men andelen besøkende på fredag, lørdag og søndag har likevel økt. Dette synes vi er både spennende og interessant, og vi tror noe av økningen i besøket på fredag, lørdag og søndag skyldes at ordningen med meråpent bibliotek er blitt kjent for stadig flere.

Med ny alarmport (montert høsten 2016) har vi fått enda bedre muligheter til å se på bruksmønsteret,  nå kan vi blant annet hente ut opplysninger om antall inn- og utpasseringer fordelt på klokketime.

Fortsatt økning i bruk av e-ressurser

Vi har tatt en titt på et tilfeldig utvalg av fulltekstbasene for å se hvordan bruken har utviklet seg i perioden januar 2015 – juni 2015. Og som tallene viser – det har vært en stor økning også i 2015 sammenlignet med samme periode i 2014.

IEEE: + 49 %
Emerald: + 18 %
ScienceDirect: + 70 %
ACM: + 24 %

Jevn og bra aktivitetsøkning i 2015

2015 – det siste året som Høgskolen i Gjøvik – tegner til å bli nok et bra bibliotekår. Et kjapt blikk på statistikken viser at utlån har økt med 3,8 % i første halvår 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Også fjernlån av materiale fra andre bibliotek har økt – hittil har det økt med 7,7 % sammenlignet med samme periode i fjor. Som i 2013 og 2014 fordeler fjernlånet seg med ca. 50 % bøker og 50 % artikler. Antall besøk i biblioteket har også hatt en fin utvikling. Økningen i første halvår i 2015 er på 14,7 % sammenlignet med samme periode i 2014. Hvordan utviklingen har vært når det gjelder antall nedlastede tidsskriftartikler har jeg dessverre ikke hatt tid til å se nærmere på. Antall studenter og ansatte som vi har gitt planlagt undervisning/veiledning til ligger på samme nivå som tidligere. Når det gjelder forskningsdokumentasjon ser foreløpige tall også svært positive ut i forhold til tidligere år. Antall publiserte studentarbeider og vitenskapelige artikler ligger omtrent på samme nivå som tidligere. I sum har 2015 så langt vært et år med ytterligere aktivitetsøkning i biblioteket!

Ubemannet åpningstid – noen tall og erfaringer etter 1 års drift

I august 2015 var det ganske nøyaktig ett år siden HIG-biblioteket startet opp med ubemannet åpningstid i full skala. Vi hadde et forsøk gående fra mars/april 2014 for å teste ut løsningen, men vi satte ordentlig i gang i august 2014 med åpningstid fra 06.00-23.00 alle ukedager. Hva har vi erfart?

Vel, tilbudet om å bruke biblioteket og bibliotekfasilitetene når bibliotekpersonalet ikke er til stede er blitt populært og godt mottatt. Vi ser av statistikken at det er særlig populært å bruke bibliotek på fredag kveld, lørdag og søndag. Hele 53,1 % av alle besøk i ubemannet åpningstid skjer på disse dagene.

Totalt har vi hatt 7 003 «passeringer» inn i biblioteket i ubemannet åpningstid. Det utgjør 7,4 % av antall bibliotekbesøk. Men, vi antar at det har vært flere besøkende enn registrerte passeringer fordi vi har erfart at mange studenter kommer til biblioteket i grupper på 2-3 personer. Og når en drar kortet for å åpne døra, går gjerne 2-3 inn. Det vil si at bruken av biblioteket i ubemannet åpningstid er større enn det vi får registrert. Jeg vil anslå at det reelle tallet er ca. 14 000 «passeringer» i ubemannet åpningstid, dvs. ca. 15 % av alle besøk i biblioteket skjer i ubemannet åpningstid.

Hvem bruker biblioteket i ubemannet åpningstid? Ikke overraskende er det studentene som bruker biblioteket absolutt mest. Andre brukergrupper, dvs. ansatte, er nesten helt fraværende på statistikken.
Vi ser av statistikken at bruken er relativt varierende gjennom året. Ikke overraskende er det topper i besøket før eksamensperiodene i slutten av vår- og høstsemesteret.

Figuren viser hvordan besøket i ubemannet åpningstid varierer gjennom det første driftsåret. "Toppene" når i slutten av vår- og høstsemesteret, dvs. i eksamensperiodene.

Figuren viser hvordan besøket i ubemannet åpningstid varierer gjennom det første driftsåret. «Toppene» kommer i slutten av vår- og høstsemesteret, dvs. i eksamensperiodene.

Interessant er det også at det tallet på registrerte utlån i perioden med ubemannet er relativt lav. Selv om denne statistikken ikke fanger opp «uregistret» bruk av samlingene tror vi at vi har dekning for å påstå at det er rom- og tekniske fasiliteter som benyttes i ubemannet åpningstid.

Vi har ikke hatt noen erfaringer med tyveri og ødeleggeler av inventar og utstyr, og vi ser heller ingen tendens til at bøker etc. «forsvinner» i større grad enn tidligere. Heller ikke mengden rot har økt. Dette forbauser oss ikke – vi har hele tiden trodd at ved å vise tillit til brukerne så får vi ansvarlig og ordentlig oppførsel i retur.

I utgangspunktet hadde vi tenkt å holde biblioteket helt lukket på helligdager. Dette har ikke vist seg å være vellykket. Når studentene først er blitt vant til at biblioteket er åpent fra 06.00 til 23.00 så er det minimal forståelse for at vi holder stengt på noen dager. Så derfor har vi endret dette – vi kjører med samme åpningstid året rundt.

Rent teknisk har løsningen vist seg å være stabil. Vi har riktignok opplevd noen strømbrudd som har slått ut systemet og hvor vi har hatt behov for manuell omstart. Da har vi raskt fått henvendelser fra studenter som klager sin nød.

Oppsummert: Det eneste vi angrer på er at vi ikke satte i verk tiltaket med ubemannet åpningstid tidligere. Tiltaket har vært en suksess på alle måter, og brukerne har fått et tilbud de setter stor pris på.

Leveringstid fjernlånsmateriale

Vår gode konsulent Mona gjennomførte i uke 17 og 18 nok en telling av leveringstiden på fjernlånsmateriale bestilt til HIG-biblioteket fra andre bibliotek.

Tallene viser at leveringstiden er svært stabil – i snitt tok det 3,08 dager fra bestillingen ble utført til materialet var mottatt. Ved forrige tellling var snittet 3,05. Totalt ble det registrert leveringstid for 79 dokumenter (52 artikler og 27 bøker).

Gjennomsnittstallene kan imidlertid lure oss, særlig fordi elektronisk leveringen av artikler øker. Ser vi på leveringstiden for artikler så har den økt litt – i snitt tar det 2,5 dager fra bestillinger til mottak. Det er en økning fra 2,25 i forrige telling høsten 2014. Bøker har så og si uforandret leveringstid – 4,19 nå i vår mot 4,18 i fjor høst. For elektronisk leverte artikler har det dessverre vært en økning i leveringstiden – fra 0,62 i fjor høst til 1,06 i år.

Av transportørene av fjernlånsmateriale har Posten forbedret seg fra i fjor høst. Fjernlånsmaterialet sendt via Posten tok i april 4,29 dager i snitt – en nedgang fra 5,09 dager. Den andre transportøren, Bibliotek Transport, økte dessverre leveringstiden kraftig, fra 3,59 til 4,48. Forskjellen mellom de to leverandørene er dermed svært liten.

Tallene for leveringstid for fjernlånsmateriale finner du her: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj52PgJ5ECSYdDIzaHVVSlZFTElxYXljODZjOHpjT2c&usp=drive_web#gid=0

Besøksstatistikk og besøk i ubemannet åpningstid

Siden vi innførte løsningen med ubemannet åpningstid i august 2014 har vi vært spente på hvor mange det er som bruker bibliotekfasilitetene når personalet er til stede kontra ubemannet åpningstid. På sikt er naturligvis målet å øke den totale bruken av bibliotekfasilitetene.

Med løsningen som vi har installert for ubemannet åpningstid følger det med en statistikkmodul slik at det er mulig å se hvor mange som bruker lånekortet sitt for å gå inn i biblioteket når det er ubemannet. Men, observasjoner via kameraene som passer på døra inn i biblioteket viser at studentene gjerne kommer i grupper på 2 og 3 personer når de bruker biblioteket i ubemannet åpningstid. Derfor er de faktiske tallene med brukere i ubemannet åpningstid høyere enn det statistikkmodulen forteller oss – disse tallene bør multipliseres med en faktor som ivaretar disse observasjonene. I figuren nedenfor har vi multiplisert antall brukere som har brukt lånekort for å komme inn i biblioteket pr. uke i januar og februar med en faktor på 2.

besøk_ubemannet_åpningstid_pr_uke_2014

Hittil i år er det i snitt 206 besøkende pr. uke i ubemannet åpningstid. Av andre statistikkrapporter vet vi at omlag 55 % av disse besøkene skjer på fredag ettermiddag, lørdag og søndag.

Hvor mange utgjør så besøkene i ubemannet åpningstid i forhold til totalt antall bibliotekbesøk? Vi har ikke besøksstatistikk inndelt på besøk pr. uke – vi avleser besøksstatistikken hver måned. Men tar vi tallene for januar og februar og deler på antall uker får vi et besøkstall på 1 925. Det er en oppgang på 3,3 % fra samme periode i 2014 – altså før vi satte i gang løsningen med ubemannet åpningstid. Besøk i ubemannet åpningstid utgjør i snitt 10,7 % av antall bibliotekbesøk.

Vi kan altså slå fast at hoveddelen av bibliotekbesøket foregår når biblioteket er bemannet. Ca. 90 % av alle besøk i biblioteket skjer fra kl. 08.00 til 19.00 (15.30 på fredag). Halvparten av de som bruker biblioteket når det er ubemannet gjør det på fredag ettermiddag, lørdag og søndag. Vi forventer at bruken av biblioteket i både ubemannet og bemannet åpningstid vil øke når eksamensperiodene nærmer seg.

Økt bruk av e-artikler i 2014

Vi har kommet godt i gang med arbeidet med årsmelding og statistikken for 2014, og foreløpige tall viser en tildels sterk økning i bruken av e-artikler sammenlignet med 2013:

  • Academic Search Elite: + 22,5 %
  • Emerald: + 49,6 %
  • IEEE: + 36,3 %
  • OVID: + 36,5 %
  • Proquest: + 74,1 %
  • Sage: + 6,2 %
  • ScienceDirect: + 61,9 %
  • Springer: + 49,9 %

En base har nedgang, men den er til gjengjeld ganske beskjeden:

  • ACM: – 1,7 %

Prisutvikling innkjøpte bøker 2013-2014

Også i år har min gode medarbeider Inger Johanne oversendt en regnskapsrapport som viser gjennomsnittlig bokpris på bøker innkjøpt i 2014. På samme måte som for 2013, viser oversikten pris og prisforskjellen mellom bøker innkjøpt til de ulike HIG-avdelingene og hvordan disse har utviklet seg fra 2013.

Gjennomsnittlig bokpris for alle våre bokinnkjøp i 2014 var på kr 420. Året før var prisen kr 356. Det gir en prisøkning på kr 64 eller 18 %. Prisøkningen fra 2012 til 2013 var på kr 32 (10 %). Vi kan konstatere at også i 2014 var prisøkningen på bøker langt høyere enn ordinær prisstigning, og vi antar på samme måte som i 2013 at mye av denne økningen må tilskrives svekkelsen av den norske kronen i forhold til sentrale valutaer (dollar, euro og pund).

Utvikling i snittpris for bokkjøp ved HIG-biblioteket 2012-2014

Snittpris for bokkjøp ved HIG-biblioteket 2012-2014

Ser vi på gjennomsnittlig bokpris for hver enkelt avdeling ved HIG så ser vi at det er relativt stor forskjell i pris og prisutvikling. De dyreste bøkene er bøkene innkjøpt til avd. TØL (Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse) – gjennomsnittpris på bøkene til denne avdeling var på kr 475. I forhold til 2013 er det en prisoppgang på kr 81, eller 20,6 %. I forhold til snittprisen på alle bøkene vi kjøpte i 2014, ble bøker innkjøpt til TØL 12,4 % dyrere.

Billigst er bøkene til HOS-avdelingen (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie). Snittprisen for bøker til HOS lå i 2014 på kr 377. I 2013 var snittprisen til HOS-bøker kr 323, og det gir en endring i pris på kr 54. Det gir en prisøkning på på 16,7 %. HOS-bøkene er 43 kroner, eller 10,3 % billigere enn snittet for alle innkjøpte HIG-bøker i 2014.

Den avdelingen som ligger nærmest snittet er IMT-avdelingen – Avdeling for informatikk og medieteknikk. Snittprisen for bøker kjøpt til IMT var i 2014 på kr. 407, dvs. 56 kroner eller 16 % dyrere enn året før. IMT-bøkene var 13 kroner (2,2 %) billigere enn snittprisen for innkjøpte HIG-bøker.

Denne lille sammenstillingen viser at det er relativt store prisforskjeller mellom bøker kjøpt inn til ulike avdelinger. Som vi ser så er det også ulik prisutvikling mellom bøkene innkjøpt til ulike avdelinger og fagområder. Det blir interessant å se hvordan valutasvingninger vil innvirke på pris og antall innkjøpte bøker i 2015.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.