Tidsbruk på veiledning og undervisning

For ca. 14 dager siden, i innlegget «Hvem veileder og underviser vi?«, omtalte jeg den undervisnings- og veiledningsaktiviteten HIG-biblioteket har gitt i årets første 2,5 måneder. Det var noen ting jeg ikke rakk å kommentere og det vil jeg rette på nå. Tallene omfatter gjennomføring og planlegging av veiledning/undervisning av minimum 30 minutters omfang, og i forhold til det første blogginnlegget er altså tidsperioden utvidet med ca. 14. dager.

Så langt i år har vi registrert veiledning og undervisning til 207 personer. I snitt har vi brukt 20 minutter pr person. Vel så interessant er forskjellene når det gjelder tid brukt på de ulike brukergruppene – for eksempel brukte vi 90 minutter i snitt på ansatte, mens vi brukte 17 minutter pr. masterstudent og 15 minutter pr. bachelorstudent. Videreutdanningsstudentene brukte vi i snitt 45 minutter på.

Disse tallene gir oss mye kunnskap som vi ikke hadde tidligere. Vi var nok klar over at vi brukte mest tid på ansatte, men jeg tror det var overraskende for oss at vi bruker så mye mer tid på videreutdanningsstudentene enn bachelor- og mastergradsstudentene. Vi brukte i snitt nesten 3 ganger så mye tid pr. videreutdanningsstudent enn bachelorstudentene, og det sier oss at studenter som tar videreutdanningskurs har et relativt stort behov for støtte og opplæring for å gjennomføre sine studier og at dette behovet er konsentrert i tid. Videreutdanningsstudentene er inne for en kortere tid enn f.eks. bachelorstudentene, og det kan naturligvis være at bachelorstudentene over et tre års studieforløp kommer opp i et høyere snitt når det gjelder veiledning/undervisning.

Om lag 90 % av all undervisning og veiledning ble gitt i grupper bestående av 1-4 personer. Dette er en relativ personellkrevende måte å drive undervisning og veiledning på, men våre erfaringer har vært at dette gir best mulighet for dialog og læring. Vi må likevel innse at intern personellkapasitet gjør at det pedagogisk ønskelig kanskje må vike i forhold til hva det er mulig å få til med våre personalressurser. Opplæringsvideoer er også et opplagt tiltak vi må fortsette å utvikle for å gi flere muligheter for egenlæring.

Årsmelding 2011

HIG-biblioteket har gjort ferdig årsmeldinga for 2011. Den kan du finne her:
http://www.hig.no/content/download/34409/419637/file/%C3%A5rsmelding2011.pdf

Hvem veileder og underviser vi?

Over tid har HIG-biblioteket brukt stadig mer tidsressurser på undervisning og veiledning. I fjor holdt vi undervisning og veiledning for over 1 500 studenter/ansatte, og det har derfor vært viktig for å skaffe til veie bedre oversikt over hvem vi underviser for og hva vi underviser i. Like viktig er det å skaffe til veie kunnskap om hvilken betydning denne aktiviteten har for resultatene av studie- og forskningsarbeidet. Fra og med i år har vi derfor laget et skjema i Google Docs for å registrere hvem vi underviser/veileder for, hvor mange som deltar, hvilken avdeling de tilhører og hvor lang tid vi bruker på henholdsvis gjennomføring og planlegging. Og med slik tall rett inn i regnearket kan man plutselig gjøre beregninger og sammenligninger som det ikke hadde vært like lett å foreta uten Google Docs eller tilsvarende verktøy.

Det har bare gått to måneder av året, men vi har rukket å samle en god del data allerede. Jeg har sett nærmere på disse tallene for å finne ut hvem vi veileder og underviser for. Vi har registrert veiledning og undervisning av minst en halv times omfang, og så sammenholdt det mot antall studenter (fordelt på kategoriene bachelor, master og videreutdanning) og antall ansatte. Tallene for dette fins i DBH og figuren nedenfor viser hvordan disse gruppene fordeler seg prosentvis hos oss:

HIG har vokst mye de siste årene og stadig nye studietilbud er kommet til. Ikke veldig overraskende er bachelorstudentene vår klart største brukergruppe. Videreutdanningsstudenter har vi hatt i mange år, men masterstudentene er relativt nye. De ansatte har også økt de siste årene, men her er endringen i akademisk nivå like viktig som antallet nye ansatte. I tillegg har vi phd-studenter (pt. 14 stykker), men de er såpass få at jeg har valgt å utelate dem.

Vi har alltid gått ut i fra at studenter på høyere nivå og særlig på masternivå, har større behov for bibliotektjenester enn bachelorstudenter fordi innslaget av selvstendig studiearbeid tradisjonelt er høyere på masternivå. Jeg var derfor spent på om dette kunne leses ut tallene for veiledning og undervisning utført i januar og februar. I så fall skulle figuren se annerledes ut enn figuren ovenfor. Og ja, antagelsen medførte riktighet. Som figuren nedenfor viser, veileder og underviser vi masterstudenter i langt større grad enn deres prosentvise andel skulle tilsi:

Som vi ser så undervises/veiledes det hele tre ganger mer til masterstudenter enn antall de representerer. Dette betyr også at vi gir forholdvis mindre undervisning til bachelorstudenter og særlig til ansatte.

Hvilke tema er det blitt undervist/veiledet mest på i januar og februar?

Disse tallene kunne vært kommentert ytterligere, særlig med tanke på omformingen av bibliotekets rolle og funksjon, men det lar jeg ligge her.

Vi har også lurt på hvordan undervisningen/veiledningen fordeler seg mellom de ulike studieretningene. HIG består av tre avdelinger og en fellesadministrasjon, og hvis jeg fordeler ansatt i fellesadministrasjonen forholdsvis på de tre avdelingene så kan vi få et bilde av dere relative størrelse. I figuren nedenfor er antallet studenter, ansatte og andel av fellesadministrasjonen tatt med:

Målt på denne måten er HOS og TØL omtrent like store, mens IMT er noe mindre.

Så til spørsmålet om hvordan vår veiledning/undervisning fordeler seg avdelingsvis i årets første to måneder. Dette kan besvares på flere måter. Vi kunne sett på antall timer brukt på hver avdelings studenter/ansatte. Vi kunne også sett på hvor mange studenter/ansatte fra de ulike avdelingene som har deltatt på undervisning. I denne gjennomgangen har jeg valgt å gjøre det siste.

Her tror jeg resultatet avviker fra det som vil være resultatet hvis vi hadde målt over en lengre periode, men jeg tror likevel at tallene fra bare to måneder bekrefter noe vi har trodd lenge: Vi veileder/underviser mindre til IMT-studenter og ansatte enn IMTs relative størrelse tilsier. Når det gjelder fordelingen mellom HOS og TØL er denne noe overraskende i fordel TØL og antagelig påvirket at den korte måleperioden. Men det får vi vite mer om når vi har målt veilednings- og undervisningsaktiviteten over en lengre periode.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.