Mer undervisning i 2016

Tidligere i 2016 så det ut til at færre studenter og ansatte kom til å benytte seg av UB Gjøviks undervisningstilbud. Men en hektisk desember snudde trenden og totalt ble det undervist/veiledet til 15 flere studenter/ansatte i 2016 enn året før. Det er en økning på ca. 2 %. Totalt 770 studenter/ansatte benyttet seg av undervisningstilbudet i 2016. Antallet timer brukt til undervisning økte fra 196,5 timer i 2015 til 213,5 timer i 2016, en økning på 8,7 %. Tatt personalsituasjonen i betraktning er vi rimelig fornøyd med dette resultatet.brukergrupper

Statistikken viser at antallet veiledninger og undervisning på grunnivået øker, mens det er en nedgang i den mer avanserte undervisningen. Dette illustreres godt i figuren «Antall deltakere pr. brukergrupper» hvor vi ser at det er langt flere bachelorstudenter som bruker undervisningstilbudet, mens det er en liten nedgang blant masterstudentene og stor nedgang blant PhD, Videreutdanningsstudenter og ansatte.

avtilhørSom vanlig inneholder statistikken noen overraskelser. Statistikken for 2016 er intet unntak. I 2015 var avdelingstilhørigheten til de som benyttet seg av undervisningstilbudet ganske likt mellom avdelingene. Men 2016-statistikken viser at vi er tilbake til et mønster hvor studenter/ansatte fra en avdeling er kraftig overrepresentert i forhold til faktisk størrelse. Vi har ingen fullgod forklaring på hvorfor dette svinger så mye fra år til år, men vi antar at det er et samspill mellom hvor aktive/passive vi er på markedføringssiden og hvordan avdelingene legger opp sine studieprogram.

 

Lengre leveringstid på færre fjernlån

UB Gjøvik teller med jevne mellomrom for å sjekke leveringstiden på fjernlån. Dessverre har leveringstiden gått opp, både i 2015 og 2016. Siste tellling høsten 2016 viste at gjennomsnittlig leveringstid for fjernlån i perioden var 6,45 dager. Kortest leveringstid registrerte vi på bøker – der tok det i snitt 4,38 dager fra bestillingen ble sendt til vi mottok boka hos oss. Resultatet for artikkelleveransene var meget svakt med en gjennomsnittlig leveringstid på 12 (!) dager. Og ikke en artikkel ble sendt oss elektronisk i denne perioden. Det var så å si dødt løp mellom leverandørene (Posten og Bibliotek Transport) med henholdsvis 6,5 og 6,44 gjennomsnittlig leveringstid.

Det er antagelig gode forklaringer på at leveringstiden har gått opp. Antallet leverte dokumenter er langt lavere enn tidligere perioder, noe vi er sikre på skyldes bedre on-line tilgang som følge av NTNU-fusjonen. Det betyr at fjernlånet nå særlig omfatter dokumenter (artikkeler) som det er vanskeligere å få tak i, noe som i seg selv medfører lengre leverings-/effektueringstid. Leveringstiden på bøker er faktisk lavere enn det var våren 2016 og det tyder på at fjernlånet i Alma nå begynner å gå raskere og bedre.

Du kan som vanlig se resultatene av tellingene våre i regnearket hvor vi oppsummerer tellingene våre. Dataene går fra 2012 og framover. Regnearket kan du se  her: http://blog.hig.no/bibstat/innlansstatistikk/

Besøk i ubemannet åpningstid

I september var jeg på besøk ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å fortelle litt om erfaringene vi ved NTNU i Gjøvik har gjort med meråpent – dvs. en løsning hvor åpningstiden er en miks av bemannet og ubemannet åpningstid. Vi har holdt på med meråpent siden våren 2014, og derfor er det fortsatt spennende å se på statistikken med jevne mellomrom. Hvordan fordeler besøket seg og skjer det en utvikling over tid? Ganske raskt etter at meråpent ble igangsatt så vi et mønster hvor mellom 55 % og 60 % av besøket i ubemannet åpningstid (meråpent) skjer på fredag, lørdag og søndag. Nedenfor har jeg satt opp besøkstallene for tre sammenlignbare perioder (f.o.m. 24. september t.o.m. 24. oktober) i 2014, 2015 og 2016.

tabell_besøkende_sept

Som det fremgår av tabellen har andelen besøkende som er innom biblioteket i ubemannet åpningstid i helga økt vesentlig fra 2014 til 2016. Totalt antall besøkende er noe lavere i 2016 sammenlignet med 2015 (4,9 %), men andelen besøkende på fredag, lørdag og søndag har likevel økt. Dette synes vi er både spennende og interessant, og vi tror noe av økningen i besøket på fredag, lørdag og søndag skyldes at ordningen med meråpent bibliotek er blitt kjent for stadig flere.

Med ny alarmport (montert høsten 2016) har vi fått enda bedre muligheter til å se på bruksmønsteret,  nå kan vi blant annet hente ut opplysninger om antall inn- og utpasseringer fordelt på klokketime.

Færre deltar på undervisning/veiledning

Biblioteket i Gjøvik har hittil i år registrert en liten nedgang i antall deltakere på undervisnings- og veiledningstilbudet. Sammenlignet med samme periode i 2015 er nedgangen på 7,5 %.

Ser vi på brukt tid pr bruker i de ulike kategoriene (bachlor, master, pdh, videreutdanning og ansatt) har det imidlertid skjedd en interessant utvikling. Tiden brukt på bachelorstudenter er vesentlig redusert – fra 13,8 minutter i snitt i 2015 til 8,7 minutter i snitt i 2016. Og så har tid brukt på master, phd, videreutdanning og ansatte økt svært mye (se tabellen nedenfor for ytterligere detaljer). Hvorfor det er slik vet vi naturligvis ikke, men det illustrerer i hvert fall at undervisning/veiledning til høyere grads studenter er mye mer tidkrevende sammenlignet med undervisning/veiledning for bachelorstudenter. Det er ikke så overraskende tatt i betraktning at master- og phd-studenter forventes å jobbe mer med individuelle problemstillinger og derfor har behov for tilpasset oppfølging og veiledning.

Tid brukt i snitt pr. student/ansatt i 204-2016.

Tid brukt i snitt pr. student/ansatt i 204-2016.

Årsmelding for 2015 endelig klar …

Våren er sent ute – i hvert fall forestiller jeg meg at den er det –  og det samme er bibliotekets årsmelding for 2015. Men med en hel arbeidsuke på Gjøvik uten reiser av noe slag ble det endelig tid til å dykke ned i tallene, foreta noen analyser, skrive litt prosa og ikke minst få det grafiske på plass. Så nå er den siste årsmeldingen som «høgskolebiblioteket» publisert, og du finner den her sammen med alle årsmeldingene for HIG-biblioteket i perioden 1995-2015.

Uten å gå i detalj så gir årsmeldingene et interessant bilde av utviklingen som har skjedd med både bibliotektilbudet og utviklingen ved  Høgskolen i Gjøvik fra den ble etablert i 1994 til fusjonen med NTNU 1. januar 2016. Antallet studenter/faglig ansatte har økt fra 1 433 til 3 696 – det er en økning på 157,9 %. På samme tid har antall bibliotekårsverk økt fra 3,8 (1995) til 6,3 – en økning på 65,8 %. Den største forskjellen er nok likevel at institusjonen har endret seg fra å være en ren bachelorutdanningsinstitusjon med null forskningsaktivitet til å bli den mest forskningsintensive høgskolen i landet med utdanninger på bachelor-, master- og PhD-nivå. Dette har sammen med teknologiske endringer forandret bibliotektilbudet på nær sagt alle områder. Fra utlånstasjon og boksamling til et moderne universitetsbibliotek på 20 år – det har også vært en reise. Derfor – en stor takk til alle studenter og fagansatte som setter nye krav til oss! En like stor takk går til de som har jobbet ved biblioteket disse årene!

Leveringstider fjernlån våren 2016

Min gode kollega Mona har de siste to ukene gjennomført en telling for å sjekke leveringstiden på innlånt materiale til UB Gjøvik. Dette er noe hun gjør regelmessig for å sjekke ut om tiden det tar fra vi bestiller et innlån til låneren kan hente det, er innenfor det målet vi kommuniserer til brukerne.

Beklageligvis er leveringstiden våren 2016 lengre enn tidligere og det er vi naturligvis lite fornøyd med. I snitt tok det 4,5 dager fra bestillingen ble sendt til materialet ble registrert mottatt hos oss. Det er nesten 1,5 dager mer enn hva tilfellet var våren 2015. Særlig for artikkelkopier – levert elektronisk eller i papirform – er resultatet i vår mye dårligere enn tidligere. Resultatet i vår er det dårligste resultatet vi har målt siden vi begynte å undersøke leveringstiden i 2012, og vi vet ikke helt sikkert hva dette skyldes. Men vi har en mistanke om at rutinene knyttet til fjernlån i det nye biblioteksystemet er en sterkt medvirkende årsak.

Figuren viser leveringstiden for fjernlån til UB Gjøvik siden tellingene begynte i 2012.

Figuren viser leveringstiden for fjernlån til UB Gjøvik siden tellingene begynte i 2012.

Undersøkelsen omfattet 36 bestillinger, 10 artikler og 26 bøker. Forskjellen mellom leverandørene av fysisk fjernlån, Bibliotek Transport og Posten, er på 0,7 dager med fordel Bibliotek Transport. Men Bibliotek Transport har hatt klart dårligere utviklingen enn Posten siden i fjor, og tatt i betraktning en svært sen leveranse fra Sverige som virker negativt inn på totalresultatet til Posten, må Bibliotek Transport skjerpe seg. Leveringstidene omfatter alle ukedager.

Tallene for alle tellingene finner du her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZafXelNbJkhFAduWnPD2lGAOUX0je9YH5QVbUB-2n0/edit#gid=0

Fortsatt økning i bruk av e-ressurser

Vi har tatt en titt på et tilfeldig utvalg av fulltekstbasene for å se hvordan bruken har utviklet seg i perioden januar 2015 – juni 2015. Og som tallene viser – det har vært en stor økning også i 2015 sammenlignet med samme periode i 2014.

IEEE: + 49 %
Emerald: + 18 %
ScienceDirect: + 70 %
ACM: + 24 %

Litt videostatstikk

Videoene våre utgjør en sentral av det pedagogiske tjenestetilbudet ved HIG-biblioteket. Videotilbudet er skalerbart og det er fleksibelt for brukerne og bibliotekpersonalet.

Statistikken viser at videoene hittil i år har hatt 750 avspillinger i snitt pr. måned, totalt 6 006 avspillinger. Dette er en økning på 9,1 % i forhold til samme periode i 2014. De vel 60 filmene ble sett i ca. 26 timer i snitt pr. måned, totalt er filmene sett 12 400 i perioden 1.januar 2015 – 28. august 2015. I forhold til samme periode i fjor er dette en økning på 15,9 %. Ser vi på gjennomsnittlig seerbruk så har den økt fra i underkant av to minutter (1,56) i fjor til 2,03 minutter i år.

Jevn og bra aktivitetsøkning i 2015

2015 – det siste året som Høgskolen i Gjøvik – tegner til å bli nok et bra bibliotekår. Et kjapt blikk på statistikken viser at utlån har økt med 3,8 % i første halvår 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Også fjernlån av materiale fra andre bibliotek har økt – hittil har det økt med 7,7 % sammenlignet med samme periode i fjor. Som i 2013 og 2014 fordeler fjernlånet seg med ca. 50 % bøker og 50 % artikler. Antall besøk i biblioteket har også hatt en fin utvikling. Økningen i første halvår i 2015 er på 14,7 % sammenlignet med samme periode i 2014. Hvordan utviklingen har vært når det gjelder antall nedlastede tidsskriftartikler har jeg dessverre ikke hatt tid til å se nærmere på. Antall studenter og ansatte som vi har gitt planlagt undervisning/veiledning til ligger på samme nivå som tidligere. Når det gjelder forskningsdokumentasjon ser foreløpige tall også svært positive ut i forhold til tidligere år. Antall publiserte studentarbeider og vitenskapelige artikler ligger omtrent på samme nivå som tidligere. I sum har 2015 så langt vært et år med ytterligere aktivitetsøkning i biblioteket!

Ubemannet åpningstid – noen tall og erfaringer etter 1 års drift

I august 2015 var det ganske nøyaktig ett år siden HIG-biblioteket startet opp med ubemannet åpningstid i full skala. Vi hadde et forsøk gående fra mars/april 2014 for å teste ut løsningen, men vi satte ordentlig i gang i august 2014 med åpningstid fra 06.00-23.00 alle ukedager. Hva har vi erfart?

Vel, tilbudet om å bruke biblioteket og bibliotekfasilitetene når bibliotekpersonalet ikke er til stede er blitt populært og godt mottatt. Vi ser av statistikken at det er særlig populært å bruke bibliotek på fredag kveld, lørdag og søndag. Hele 53,1 % av alle besøk i ubemannet åpningstid skjer på disse dagene.

Totalt har vi hatt 7 003 «passeringer» inn i biblioteket i ubemannet åpningstid. Det utgjør 7,4 % av antall bibliotekbesøk. Men, vi antar at det har vært flere besøkende enn registrerte passeringer fordi vi har erfart at mange studenter kommer til biblioteket i grupper på 2-3 personer. Og når en drar kortet for å åpne døra, går gjerne 2-3 inn. Det vil si at bruken av biblioteket i ubemannet åpningstid er større enn det vi får registrert. Jeg vil anslå at det reelle tallet er ca. 14 000 «passeringer» i ubemannet åpningstid, dvs. ca. 15 % av alle besøk i biblioteket skjer i ubemannet åpningstid.

Hvem bruker biblioteket i ubemannet åpningstid? Ikke overraskende er det studentene som bruker biblioteket absolutt mest. Andre brukergrupper, dvs. ansatte, er nesten helt fraværende på statistikken.
Vi ser av statistikken at bruken er relativt varierende gjennom året. Ikke overraskende er det topper i besøket før eksamensperiodene i slutten av vår- og høstsemesteret.

Figuren viser hvordan besøket i ubemannet åpningstid varierer gjennom det første driftsåret. "Toppene" når i slutten av vår- og høstsemesteret, dvs. i eksamensperiodene.

Figuren viser hvordan besøket i ubemannet åpningstid varierer gjennom det første driftsåret. «Toppene» kommer i slutten av vår- og høstsemesteret, dvs. i eksamensperiodene.

Interessant er det også at det tallet på registrerte utlån i perioden med ubemannet er relativt lav. Selv om denne statistikken ikke fanger opp «uregistret» bruk av samlingene tror vi at vi har dekning for å påstå at det er rom- og tekniske fasiliteter som benyttes i ubemannet åpningstid.

Vi har ikke hatt noen erfaringer med tyveri og ødeleggeler av inventar og utstyr, og vi ser heller ingen tendens til at bøker etc. «forsvinner» i større grad enn tidligere. Heller ikke mengden rot har økt. Dette forbauser oss ikke – vi har hele tiden trodd at ved å vise tillit til brukerne så får vi ansvarlig og ordentlig oppførsel i retur.

I utgangspunktet hadde vi tenkt å holde biblioteket helt lukket på helligdager. Dette har ikke vist seg å være vellykket. Når studentene først er blitt vant til at biblioteket er åpent fra 06.00 til 23.00 så er det minimal forståelse for at vi holder stengt på noen dager. Så derfor har vi endret dette – vi kjører med samme åpningstid året rundt.

Rent teknisk har løsningen vist seg å være stabil. Vi har riktignok opplevd noen strømbrudd som har slått ut systemet og hvor vi har hatt behov for manuell omstart. Da har vi raskt fått henvendelser fra studenter som klager sin nød.

Oppsummert: Det eneste vi angrer på er at vi ikke satte i verk tiltaket med ubemannet åpningstid tidligere. Tiltaket har vært en suksess på alle måter, og brukerne har fått et tilbud de setter stor pris på.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.